Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст АД приключи работата си по европейския проект
PHEME „Изчисляване на истинността в медиите, езиците и социалните мрежи“ (Computing Veracity Across
Media, Languages, and Social Networks). Припомняме, че проектът, който е наречен на древногръцката богиня
на слуховете и мълвите Pheme, започна на 1 януари 2014 година. Участниците в него си поставиха за цел
създаването на интелигентни методи и приложения за удостоверяване истинността на информацията в
медиите и социалните мрежи, както и за предупреждаване на потребителите, когато е на лице слух или
невярна информация.
За тази цел в рамките на PHEME са създадени т.нар. смислови единици „феми“ (phemes) – интернет меми
(memes), към които е добавена стойност истинност или лъжа. Проектът се фокусира именно върху
моделирането, идентифицирането и верифицирането на такива феми в различни информационни канали.
Онтотекст взе участие в проекта със своята експертиза и опит в сферата на семантичните технологии,
създавайки алгоритми за засичане и класифициране на слуховете и превръщайки тези технологии в
практически приложения, които могат да бъдат използвани от дигиталните журналисти и други потребители
на информация. Придобитите и обогатените данни от различните компоненти, разработени в рамките на
проекта, са включени в своеобразно Хранилище на знания (Knowledge repository), създадено чрез
семантичната графова база GraphDB на Онтотекст. Тя от години се използва от водещи международни
медийни групи като BBC, Press Association, Euromoney и The Financial Times, научните издателства Springer
Nature и IET, корпорации като AstraZeneca и Raytheon, както и институции като Националния архив на
Великобритания и The British Museum.
Работата на Онтотекст по проекта обаче не се свежда само до внедряването на GraphDB. Използвайки опита
си в сферата на текстовия анализ, българският екип е предоставил също ценни концепции за извличане и
обогатяване на информация и за свързването на хора, организации и местоположения от непроверени канали
в социалните медии с обогатената контекстуална информация за тях. Това в крайна сметка спомага за
разпознаване истинността й. Онтотекст е изиграла активна роля и в превръщането на технологиите,
създадени в рамките на проекта, в практични приложения, които могат да бъдат използвани от дигиталните
журналисти. Разработен е и прототип на платформа с отворен код, който демонстрира възможностите на
технологиите и има за цел да подпомогне журналистите при събирането на новини и тяхното верифициране.

Comments

comments