Снимка: Станислава Станоева (agroplovdiv.bg)

Европейската комисия публикува днес документ с насоки, които да подпомогнат държавите членки при защитата на земеделските земи срещу такива заплахи, като спекулативните цени и прекомерната концентрация на собствеността.

Държавите — членки на ЕС, имат право да налагат ограничения върху продажбите на земеделски земи с цел запазване на земеделските общности и насърчаване на устойчивото земеделие. В същото време те имат задължението да спазват правото на Съюза, и по-конкретно разпоредбите относно свободното движение на капитали. През 2015 г. Комисията започна процедури за нарушение срещу държавите членки, които прилагат дискриминационен подход спрямо инвеститорите от други държави от ЕС и налагат несъразмерни ограничения върху трансграничните инвестиции. В днешното съобщение Комисията предоставя насоки за държавите членки за това по какъв начин могат да регулират продажбата на земеделски земи, като се опира
на съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

По-важните моменти в насоките на Комисията В съобщението се пояснява, че държавите членки са компетентни да вземат решение относно мерките за контрол на продажбите на земеделски земи. Както се уточнява от Съда на Европейския съюз, при определени условия могат да са приемливи следните ограничения:

– изискването за даване на предварително разрешение от националните органи за придобиване
на земя;
– въвеждането на ограничения по отношение на площта на придобиваната земя;
предоставянето на право на изкупуване с предимство, което дава възможност на определени
категории купувачи да закупят земеделска земя преди тя да бъде продадена на други
купувачи. Купувачите, които се ползват с такова право, могат да включват земеделски
стопани, съседи, съсобственици, както и държавата;

– държавната намеса при определяне на цената.
При все това правото на ЕС не позволява дискриминационните ограничения, като например общите изисквания за пребиваване като условие за придобиването на земя. Несъразмерните ограничения на трансграничните инвестиции също са неправомерни. В съответствие със съдебната практика се считат за несъразмерни по-конкретно следните предварителни условия за закупуването на земя:

– налагането на задължение за стопанисване на земята от нейния собственик;
– забраната за закупуването на земя от фирми;
– изискването за притежаване на селскостопанска квалификация.

Днешното съобщение се публикува в отговор на отправения през месец март на т.г. призив на Европейския парламент към Комисията да определи ясен и изчерпателен набор от критерии за регулирането на пазара на земя, за да се гарантира равнопоставеност на участниците на този пазар при спазване на правото на ЕС.

Контекст

Земеделската земя е оскъден и особен актив, който заслужава специална защита. Това е причината някои държави членки да налагат ограничения върху придобиването му. Същевременно чуждестранните инвестиции са важен източник на капитали, технологии и знания. Те могат да способстват за повишаване на производителността в селското стопанство и за подобряване на достъпа до финансиране за местните предприятия. Правилата на ЕС относно свободното движение на капитали са от съществено значение за гарантиране на тезитрансгранични инвестиции.

През май 2016 г. Европейската комисия поиска от България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия
да направят необходимото за спазване на правилата на ЕС относно продажбата на земеделски земи. Опредени разпоредби в законодателството на тези държави членки, с които се препятства закупуването на земеделски земи от граждани или фирми от ЕС, бяха счетени за дискриминационни или прекомерно ограничителни. Въпросните законодателни разпоредби са въведени след изтичане на срока на действие на преходните дерогации от свободата на закупуване на земеделски земи, които бяха предоставени на някои държави членки от момента на присъединяването им към ЕС.

Европейският парламент направи обстоен преглед на предизвикателствата, с които се сблъскват държавите — членки на ЕС, на пазарите си на земя. Към тях по-специално спадат увеличената концентрация на земя или прекомерните спекулации с цената на земята.

Comments

comments