Близо една трета от българите нямат достъп до интернет

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет, което означава, че близо една трета от населението няма достъп до глобалната мрежа. Това сочат данни на Националния статистически институт.

66.9% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

През 2017 г. с най-висок относителен дял на домакинства с достъп до интернет са Югозападният и Южният централен район, съответно със 70.5 и 70.4%. От средната стойност за страната изостават домакинствата от Югоизточния и Северозападния район, където с достъп до интернет са съответно 62.1 и 57.8% от домакинствата.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа и 87.2% от тях имат достъп до интернет при 62.0% за домакинствата без деца.

Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 32.2% от домакинствата все още нямат достъп до интернет в домовете си. Повече от половината от тях (53.6%) посочват като основна причина липсата на знания и умения за работа с интернет,
48.8% смятат, че нямат нужда от него (не е полезен, интересен и др.), а според 27.9% от
домакинствата оборудването е скъпо.

Използване на компютри и интернет от лицата
През 2017 г. 58.8% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години
използва компютър1 всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго
място. Запазва се тенденцията на растеж и по отношение на регулярното използване на
интернет от лицата, като 61.9% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж
седмично.
Най-активни потребители на компютри и интернет са младежите на възраст между 16
и 24 години, като съответно 82.8 и 88.1% от тях използват компютър или интернет всеки ден
или поне веднъж седмично. С увеличаването на възрастта намаляват желанието и
необходимостта от присъствие в глобалната мрежа и едва 16.3% от лицата на възраст между
65 и 74 години сърфират редовно, а 15.7% използват компютър в ежедневието