Защо Комисията подновява одобрението за употребата на глифосат?

Европейската комисия прие решение за подновяване на одобрението за употребата на глифосат – най-широко използваният хербицид в ЕС. Употребата на активното вещество бе одобрено на ниво ЕС за срок от 5 вместо от 15 години.

Освен това, с оглед на резултатите от гражданската инициатива относно хербицида, Комисията обяви, че през пролетта на 2018 г. ще предложи законодателни промени, целящи повишаване на прозрачността, качеството и независимостта на научните оценки. В допълнение, ЕК предложи и конкретни мерки за намаляване на зависимостта от пестициди.

Целта на ЕК е да работи за решение, което има възможно най-голяма подкрепа от страна на държавите членки, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда.

В съобщението на Комисията бяха взети под внимание няколко фактора. От една страна, след всеобхватен и прозрачен научен процес, при който повече от 6000 страници с научни оценки бяха направени публично достояние, при оценката на ЕС бе заключено, че глифосат не предизвиква рак, нито- при спазване на добра земеделска практика- създава неприемлив риск за околната
среда. Държавите членки също гласуваха в подкрепа на предложението на 27 ноември 2017г. На последно място, Комисията има и правно задължение да отговаря на заявленията за одобряване/подновяване на одобрението, като взема предвид резултатите от оценката на риска на ЕС.

От друга страна, Комисията взе под внимание факта, че глифосат не е типичният случай. Въпреки че вече съществува голямо количество информация за активното вещество, допълнителни изследвания за него се публикуват по-често, отколкото за други вещества, тъй като е най-разпространеният хербицид в ЕС. Комисията взе предвид възможността за бъдещ научен и технологичен напредък. Бяха взети под внимание и последната резолюция на Европейския парламент да се осигури подкрепа на възможно най-много държави членки, както и Европейската гражданска инициатива за ограничаване на използването на глифосат.

Затова и Комисията одобри повторно употребата на активното вещество за срок от 5 вместо за обичайните 15 години и прие допълнителни решения, целящи да повишат прозрачността и
качеството на процеса на одобрение на пестициди, както и да осигурят тяхната устойчива употреба.

 

Ключова част от съобщението е решението за подновяване на одобрението за употребата на глифосат, което има няколко конкретни измерения:

– Употребата на активното вещество беше одобрена на ниво ЕС за срок от 5 години, а не за 15. Това означава, че веществото е разрешено на ниво ЕС като цяло.
– Одобрението за употребата на продукти, съдържащи глифосат остава в компетенциите на отделните държави членки, като се спазва принципът на субсидиарност. Това означава, че държавите членки имат задължението да одобряват, ограничават или забраняват употребата на тяхна територия на препарати за растителна защита с активна съставка глифосат.

Какво ще се случва оттук нататък?
1. Във връзка с употребата на вещества на базата на глифосат:
След одобрението на решението, държавите членки ще трябва да направят преоценка на всички продукти на основата на глифосат, които са налични на тяхната територия, като решат дали ще одобрят, ограничат или забранят тяхната употреба.
2. Във връзка с изготвянето на законодателно предложение:
През януари 2018 г. ще бъде публикуван доклад относно проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните, в който ще се направи преглед на съществуващото
законодателство. Ще започне и провеждането на обществена консултация с цел да се подпомогне изготвянето на предложението, което ще бъде представено най-късно през пролетта на 2018 г.
3. Във връзка с по-устойчивата употреба на пестициди: Комисията ще продължи работата си с държавите членки въз основа на доклад, публикуван миналия октомври.