Приключва проект „Инвестиции в нови работни места в Стройтранс 2011 ЕООД“, финансиран от ЕСФ чрез ОП РЧР

Този петък в Терма Еко Вилидж се проведе заключителна прес-конференция, която отбелязва края на проект BG05M9OP001-1.003-0755-C01 на фирма Стройтранс 2011 „Инвестиции в нови работни места“, финансиран по схема „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ с договарящ орган Министерство на труда и социалната политика.

Проектът се изпълнява в периода септември 2016 – февруари 2018 като за този период даде възможност лица от уязвими групи да натрупат практически умения и да започнат работа в сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

Проектът успя да постигне заложените си цели да се разкрият 25 нови  работни места за безработни и/или неактивни лица, и инвестиции в оборудване, нужно за допълнителното развитие на предлаганите туристически услуги в хотел „Терма Палас“.

Общо над 40 души получиха временна субсидирана заетост в рамките на проекта. Близо 50% от новонаетия персонал попадат групата – младежи (до 29 г.), възрастни (над 55 г.) и хора с ниско образование, а 16 от тях са преминали обучение – дигитални компетентности и общуване на английски език. По този начин лицата са успели да подобрят своята конкурентоспособност на отворения пазар на труда. Стройтранс 2011 ще запази част от разкритите по проекта през 2016 г. работни места и през следващата година.

В рамките на проекта се финансираха материални активи на стойност над 90 000 лв., нужни за новоразкритите работни места, състоящи се от оборудване за  административно управление на дейността на хотела, за поддръжка на хотелски постелчен инвентар и хигиенизация, както и за кулинария.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. www.eufunds.bg