Юноши от Ловеч ще дебатират в Брюксел за ролята на културата в бъдещето на Европа

Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч е едно от тридесет и трите училища от цяла Европа, които ще посетят Брюксел през март следващата година и ще споделят с европейските институции своето мнение за ролята, която културата играе за бъдещето на Европа. Те ще предлагат идеи, ще дебатират и ще гласуват по три предложения, които европейските институции ще вземат предвид в процеса на изготвяне на политиките.

Училището беше избрано за участие в тази инициативи чрез жребий по електронен път в
Брюксел на 6 декември.
Ще участват по едно училище от всяка от 28-те държави членки и петте страни кандидатки (Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция).

Наречена „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS), проявата се организира от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), гласът на гражданското общество на европейско равнище, и тя е знаковата проява на Комитета за младите хора.
Ученици от средни училища ще оставят за малко добре познатите им класни стаи и ще дойдат в Брюксел на 15 и 16 март, за да споделят своите виждания и идеи и за да работят заедно по темата „Единство в многообразието: едно по-ново бъдеще за европейската култура“.

Те ще разгледат въпроси като:
 Какво представлява европейската култура: е ли тя просто сбор от национални традиции
или има общи ценности, които ни правят европейци?
 Каква е ролята на културата и на културния обмен в живота на учениците?
 Какво може да направи Европейският съюз за насърчаване на културата (кино, музика,
танц, театър, литература и др.) и за по-добро опазване на обекти на културното
наследство?
 Каква роля може да играе културата в икономическото възраждане на регионите и
градовете на Европа?
 Как това възраждане може да даде на младите хора нови възможности под формата на
нови работни места?
 Какво могат да направят ЕС и държавите членки за улесняване на този процес?

С тази инициативата ЕИСК спомага вижданията, опита и идеите на по-младите поколения да
бъдат взети в предвид в процеса на изготвяне на политиките на ЕС.