В Русе представят книгата “Жива традиция”

В сряда, 20 юни, от 18.00 ч. в Исторически музей Русе ще бъде представена книгата  „Жива традиция“, том II. Автори на изданието са Румян Ганчев и Ренета Рошкева.

Вторият том на изследването „Жива традиция” е посветен на историческото развитие на Средно общообразователно училище „Христо Ботев”, наследник на Русенската мъжка гимназия „Княз Борис”. Тази книга е естествено продължение на І том (1878 – 1950 г.) и обхваща периода от 1950 до 2010 година.

Учебната 1949/1950 г. е последната от 66-годишното съществуване на Мъжката гимназия в Русе. През новата учебна 1950/1951 г. статусът на Мъжката гимназия е променен. Тя е преобразувана в Единно средно смесено училище, където децата, младежите и девойките от трите училищни степени се обучават заедно. Започва налагането на съветския образователен модел и период на безкрайни експерименти и промени в българското училище.

Вторият том обхваща 60 години от развитието на училището, през които то последователно е преобразувано в Единно средно смесено училище, Първа политехническа гимназия и Единно средно политехническо училище, за да се превърне накрая в Средно общообразователно училище. И в тази книга, както и в първия том на изследването, училищната история е проучена в хронологически порядък по учебни години, на фона на промените в образователните закони и общото социално-икономическо развитие на града и страната.

Основните източници, използвани при написването на втория том, са годишните отчети на директорите, протоколите от учителските съвети и Училищното настоятелство,съхранявани в отдел Държавен архив – Русе, вестник „Известия” и „Държавен вестник”, Летописната книга и Главната книга на Училището, лични работни досиета на учителите, документи от училищния архив и училищната музейна сбирка, от фондовете на Русенския регионален исторически музей, материали от местната преса, Юбилейният сборник „Из летописа на ЕСПУ „Христо Ботев” – наследник на Класното училище и Мъжката гимназия (1934 -1988), публикации на историци, общественици, учители и ученици в училищния „Алманах Извор”, учителски и ученически спомени и др. Този том на изследването съдържа приложения за директорите и заместник-директорите, учители и известни възпитаници, работили и учили в Училището през разглежданата епоха. В приложение е дадена и хронология (училищен календар) на най-важните събития за периода от 1878 до 2010 година.