Българо-турска изложба „БЛИЗОСТ“: Галерия „Мисията“, гр. София: 1 – 16 септември 2022

Общата изложба „Близост“ на Иван Милушев и Яшарали Тахир ще бъде представена в галерия „Мисията“ към МВнР – София през месец септември.

Съседство, съприкосновение, общуване, приятелство – всички тези думи описват същността на думата „близост“. Точно тази близост, която съществува в приятелството между Иван Милушев и Яшарали Тахир, е и чувството, което съприкосновението с изкуството поражда между художника и публиката, както и между хората, които споделят преживяното помежду си. Съседството е това, което сближава двата народа – българския и турския в продължение на столетия. Да свързва нациите чрез културата и общуването – това е и целта на културната дипломация.

Иван Милушев е роден в Благоевград, България. Завършва Национална гимназия и Национална художествена академия в София. Има над 40 самостоятелни изложби в България и чужбина и участва в различни международни изложби и форуми за маслена живопис и акварел. Негови картини са притежание на Националната художествена галерия в София, Графичния отдел на Washington Convention Library, множество общински галерии в България, както и частни колекции в цял свят.

Яшарали Тахир е роден в България. Завършва Художествената гимназия и Художествената академия в София. От 1985 г. живее в Турция. От 30 години е преподавател в университета „Девети септември“ в Измир, специалност скулптура. През тези години открива множество самостоятелни изложби в страната и чужбина: Париж, Лион, Страсбург. Има собствена галерия в Измир, където организира международни пленери.

И двамата художници са родени в България , завършват Художествена гимназия и Художествена академия в София и въпреки че от 1985 г. Яшарали Тахир живее в Турция, авторите запазват своя контакт и близостта си в изкуството. Изложбата, която ще представи живопис и скулптура на двамата автори, е част от програмата на Държавния културен институт „Балкански диалози“.

За повече информация – тел. 02 9030641; [email protected] 

 

Bulgarian-Turkish Exhibition

 “CLOSENESS”

 The Mission Gallery, Sofia: September 1 – 16, 2022

Opening: September 1, 2022, 6 p.m

 

 

The exhibition “Closeness” by Ivan Milushev and Yasharali Tahir will be presented in the “Mission” gallery at the Ministry of Foreign Affairs – Sofia in September.

 

Neighborhood, contact, communication, friendship – all these words describe the essence of the word “closeness”. This closeness that exists in the friendship between Ivan Milushev and Yasharali Tahir is also the feeling that contact with art creates between the artist and the audience, as well as between the people who share the experience with each other. Neighborhood is what brings closer the two peoples – the Bulgarian and the Turkish – over the centuries. To connect nations through culture and communication – this is also the goal of cultural diplomacy.

 

Ivan Milushev was born in Blagoevgrad, Bulgaria. He graduated from the National High School and the National Art Academy in Sofia. He has over 40 solo exhibitions in Bulgaria and abroad and participates in various international exhibitions and forums for oil painting and watercolor. His paintings are owned by the National Art Gallery in Sofia, the Graphic Department of the Washington Convention Library, numerous municipal galleries in Bulgaria, as well as private collections around the world.

 

Yasharali Tahir was born in Bulgaria. He graduated from the Art High School and the Art Academy in Sofia. He has been living in Turkey since 1985. For 30 years, he has been a teacher at the “Ninth of September” University in Izmir, majoring in sculpture. During these years, he opened numerous solo exhibitions in the country and abroad: Paris, Lyon, Strasbourg. He has his own gallery in Izmir, where he organizes international plein airs.

 

Both artists were born in Bulgaria, graduated from Art High School and Art Academy in Sofia, and although Yasharali Tahir has been living in Turkey since 1985, the authors maintain their contact and closeness in art. The exhibition, which will present paintings and sculptures by the two authors, is part of the program “Balkan Dialogues” of the State Institute for Culture.

 

For more information – phone 02 9030641; [email protected]