БАЗБ подкрепя самостоятелното издържане на Комисията по финансов надзор

Във връзка с появилите се в някои медии публикации относно внесения от Комисията по
финансов надзор (КФН) в Народното събрание на Република България законопроект за
изменение на Закон за Комисията за Финансов Надзор свързан с осигуряването на бюджетна
самостоятелност на надзорния орган, Българска Асоциация на Застрахователните Брокери
(БАЗБ) изразява следното становище:
БАЗБ напълно подкрепя възприемането на подход за самостоятелно издържане на КФН без субсидия от държавния бюджет с цел да се осигурят необходимите условия за нормално функциониране на комисията като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор от икономиката, както и общото увеличение на размера на таксите, което да обезпечи осигуряването на ресурси на КФН за изпълнение на увеличените й надзорни дейности и
ангажименти.

Мотивите за подкрепата на законопроекта са следните:

През последните години застрахователните брокери страдат от нелоялна конкуренция изразяваща се в продажба на застраховки от:
– физически лица и фирми неразполагащи с нужния лиценз или сертификат;
– организиране на в интернет пространството на нерегламентирани аукциони или „борси за
застрахоки”, които не са регламентирана форма на застрахователно посредничество;
–  неспазване на заложените в Кодекса на застраховане правила и норми за издаване на
полици, отчитане на средства и поддържане на професионално ниво на квалификация от страна
на лицензирани застрахователни брокери и застрахователни агенти, което води до
неравнопоставеност в сектора и рушене на имиджа на застрахователния посрредник;
– Слаб контрол на посредниците в малките населени места, което води до
неравнопоставеност между брокерите опериращи в големите градове и тези в малките населени
места;
Освен нелоялната конкуренция предстоят значителни изменение на Кодекса за
застраховане свързани с Директивата за застрахователно посредничество (IDD), касаещи разширяване на кръга на поднадзорните лица и оценка и сертифициране на професионалните познания на служителите на всички разпространители на
застрахователните продукти.
Описаните по-горе проблеми са обсъждани нееднократно с ръководството на КФН. За
съжаление експертите назначени в управление "Застрахователен надзор" са твърде
недостатъчни за осъществяване на необходимия надзор. Налице е текучество в управлението
свързано с ниските нива на трудови възнаграждение, което още повече влошава качеството на
надзорната дейност. Освен това Комисията не разполага с нужното материално обезпечаване
(автомобили, хардуер и други материали), което прави работа и ниско ефективна а понякога и
невъзможна.
Както се вижда от гореизложеното един от инструментите за повишаване на качеството и
обема на надзорната дейност е увеличаване на буджета на КФН. Ние считаме, че възприетия
подход са самофинансиране на Комисията е правилен и ще доведе до желания от нас надзор на
дейността на застрахователните посредници.

БАЗБ е изразила това своето становище пред Бюджетната комисия в НС и пред
Министъра на финансите и ще го потвърди при обсъждането на законопроекта в комисиите на
Народното събрание.