“Витоша ски” АД -заяви своето намерение да извърши реконструкция на съществуващите съоръжения на територията на Природен парк “Витоша”.

“Витоша ски” АД преди няколко седмици заяви своето намерение да извърши реконструкция на съществуващите съоръжения на територията на Природен парк “Витоша”. Нашият анализ показва, че Законът за горите” и действащият план за управление на Природен парк “Витоша”  правят невъзможно това да се случи законно. Въпреки това обаче, определени специалисти твърдят, че това е възможно и дават примери за подменено съоръжение в зона, която обаче не е природен парк. Преди 3 седмици ние официално поканихме тези специалисти да ни консултират как според тях това може да се реализира, но до този момент никой не откликна.
    Поради това, ние подготвихме мотивирано предложение за допускане на изработването на Специализиран подробен устройствен план за обект “Пътническа въжена линия “Княжево – Копитото”, така както изисква действащата нормативна уредба и внесоха документацията в направление “Архитектура и градоустройство” при Столична община.
    Екипът на “Витоша ски” АД има желание да направи Витоша достъпна отново и ще държи в течение гражданите относно развитието на проекта.
“Витоша ски” АД