Как манипулират съзнанието ни

  • Ако ви при­тис­кат с мъл­ча­ние, из­ча­кай­те чо­ве­кът сам да про­го­во­ри
  • За­пис­вай­те оби­ди­те на пя­сък, а ра­дос­тта гра­ви­рай­те в мра­мор или гра­нит

Голяма част от времето ни е свързано с общуването. Така ние информираме другите за себе си. Но в това общуване се крие и тайната на въздействието както върху нас, така и върху останалите участници в процеса. Най-популярните методи за манипулация на съзнанието и противоотровата за тях са обект на различни изследвания. Двата основни мисловни потока на манипулация се определят като прости и сложи. Сайтът “Новото познание” ни информира за простите манипулации на съзнанието. Ето кои са те и как да им противодействаме:

 

 

1. Ма­ни­пу­ла­ция с чув­ство­то на ви­на или оби­да

Ро­ля­та на не­щас­тна­та жер­тва но­си ди­ви­ден­ти на своя но­си­тел. Ня­кои жи­ве­ят та­ка го­ди­ни на­ред и свик­ват с то­ва, но в окол­ни­те то пре­диз­вик­ва раз­драз­не­ние и аг­ре­сия. За­то­ва имен­но жер­тва­та се оказ­ва на вър­ха на пи­ра­ми­да­та в се­мей­на­та сис­те­ма. Та­къв чо­век въз­дейс­тва на тях­но­то чув­ство на ви­на.

Про­ти­во­от­ро­ва: Из­ра­бо­те­те си пра­ви­ло да заб­ра­вя­те оби­ди­те в се­мейс­тво­то си. Не ги на­пом­няй­те на дру­гия в мо­мен­ти на спор. Ако ви е оби­дил пар­тньо­рът ви, об­съ­де­те вед­на­га въп­ро­са, без да оце­ня­ва­те ни­то ста­на­ло­то, ни­то не­го. Из­яс­не­те си си­ту­а­ци­я­та, ко­ри­ги­рай­те пра­ви­ла­та за вза­и­мо­дейс­твие по­меж­ду ви, за да не се пов­то­ри то­ва в бъ­де­ще. Из­пол­звай­те прин­ци­па оби­ди­те да за­пис­ва­те на пя­сък, а ра­дос­тта да гра­ви­ра­те в мра­мор или гра­нит.

 

2. Ма­ни­пу­ла­ция с гне­ва

Ня­кои хо­ра из­ли­зат из­вън се­бе си, за да ви на­ка­рат да им се под­да­де­те. Те из­пол­зват т.нар. “так­ти­чес­ки гняв”.

Про­ти­во­от­ро­ва: Не се под­да­вай­те, ако не ис­ка­те то­ва да се пов­то­ри. Не от­стъп­вай­те и не поз­во­ля­вай­те да ви кре­щят. Ако ма­ни­пу­ла­то­рът про­дъл­жа­ва да ви кре­щи – из­лез­те и про­дъл­жа­вай­те да пра­ви­те та­ка, до­ка­то той не за­поч­не да се дър­жи ра­ци­о­нал­но. По от­но­ше­ние на соб­стве­ния си гняв – пред­ва­ри­тел­но си из­ра­бо­те­те осъз­на­та по­зи­ция и пра­ви­ла.

 

3. Ма­ни­пу­ла­ция с мъл­ча­ние

Хо­ра­та при­бяг­ват към мъл­ча­ние, ко­га­то са раз­стро­е­ни. Ако го пра­вят по нез­на­чи­те­лен по­вод, се съз­да­ва неп­ри­ят­на ат­мос­фе­ра. Цел­та им е да пре­диз­ви­кат във вас чув­ство на ви­на.

Про­ти­во­от­ро­ва: Дръж­те се та­ка, ся­каш всич­ко е нор­мал­но. Из­ча­кай­те чо­ве­кът сам да на­ру­ши мъл­ча­ни­е­то. Слу­шай­те го с от­кри­та ду­ша. Дру­же­люб­но и ра­зум­но му об­яс­не­те глед­на­та си точ­ка.

 

4. Ма­ни­пу­ла­ция с лю­бов­та

“Ако ме оби­чаш, ще…” – при­ла­га се на близ­ки хо­ра, ма­ни­пу­ли­ра се с тях­но­то по­ло­жи­тел­но от­но­ше­ние. За­ла­га се на стра­ха от от­хвър­ля­не и за­гу­ба­та на лю­бов­та, кой­то е си­лен още от дет­ство­то.

Про­ти­во­от­ро­ва: Лю­бов­та не е пред­мет на тър­го­вия. По­мис­ле­те до­кол­ко ви е не­об­хо­ди­мо то­ва.

 

5. Ма­ни­пу­ла­ция с на­деж­да­та

При­каз­ни обе­ща­ния, ко­и­то оба­че чес­то во­дят до “Стра­на­та на глу­па­ци­те”.

Про­ти­во­от­ро­ва: До­ве­ря­вай­те се на фак­ти­те, а не на мне­ни­я­та. При взе­ма­не на ре­ше­ния се опи­рай­те на ре­ал­ния опит, а не на не­чии ис­то­рии или пред­по­ло­же­ния.

6. Ма­ни­пу­ла­ция с тщес­ла­ви­е­то

Пох­ва­ла, из­пол­зва­на за пос­ти­га­не на соб­стве­ни­те си це­ли: “Вие прек­рас­но пра­ви­те от­че­ти! Вяр­вам, че и с то­ва, ко­е­то ще ви пред­ло­жа, ще се спра­ви­те по-доб­ре от всич­ки!” Или пре­диз­ви­ка­тел­ство с на­мек за не­ком­пе­тен­тност: “Ти на­вяр­но не би мо­гъ­л…”

Про­ти­во­от­ро­ва: Спом­не­те си да­ли сте пла­ни­ра­ли да нап­ра­ви­те пред­ло­же­но­то пре­ди не­го? Про­ве­ре­те да­ли то съ­от­вет­ства на ва­ши­те ин­те­ре­си и въз­мож­нос­ти.

 

7. Ма­ни­пу­ла­ция с иро­ния или сар­ка­зъм

Иро­ни­чен тон, кри­тич­ни из­каз­ва­ния и за­бе­леж­ки, под­пра­ве­ни с ше­ги или про­во­ка­ци­он­ни ко­мен­та­ри.

Про­ти­во­от­ро­ва: Не се под­да­вай­те на про­во­ка­ци­и­те, за да за­па­зи­те яс­но­та­та на мис­ли­те си и своя емо­ци­о­на­лен ба­ланс.

 standartnews.com