ЕК предприема действия с цел засилване на водещата позиция на ЕС в областта на екологично чистите превозни средства

Комисията предлага нови цели за средните емисии на CO2 от всички нови леки автомобили и микробуси в ЕС с оглед ускоряване на прехода към превозни средства с ниски и нулеви емисии. С това Комисията предприе решителна стъпка напред в изпълнението на ангажиментите на ЕС съгласно Парижкото споразумение за обвързващо вътрешно намаляване на емисиите на CO2 с поне 40 % до 2030 г.

С днешните предложения се установяват амбициозни, но реалистични и приложими правила, които да помогнат за осигуряване на еднакви условия на конкуренция между участниците от промишлеността, извършващи дейност в Европа. С пакета също така ще се стимулират иновациите в новите технологии и в стопанските модели, както и по-ефикасното използване на всички видове транспорт на стоки.

Целите за намаляване на емисиите на СО2, които Комисията предлага днес, са основани на задълбочен анализ и широко участие на заинтересованите страни, от НПО до представители на промишлеността. Както за новите автомобили, така и за новите микробуси средните емисии на CO2 ще трябва да бъдат с 30 % по-ниски през 2030 г. в сравнение с тези през 2021 г.

Пакетът „Чиста мобилност“ включва следните документи:

— Нови стандарти за CO2, които ще помогнат на производителите да възприемат иновациите и да започнат да предлагат на пазара превозни средства с ниски емисии.

— Директивата за екологично чистите превозни средства ще насърчава решенията за чиста мобилност при процедурите за възлагане на обществени поръчки.

— План за действие и инвестиционни решения за трансевропейското разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива.

— Прегледът на Директивата относно комбинирания транспорт, която насърчава комбинираното използване на различни видове товарен транспорт (например камиони и влакове)

— Директивата за услугите в областта на пътническия автобусен транспорт, която цели да стимулира развиването на автобусни линии на дълги разстояния в Европа и да предложи алтернативни варианти на използването на лични автомобили

— Свързаната с автомобилните акумулатори инициатива

Следващи стъпки:

Предстои предложенията за чиста мобилност да бъдат изпратени на съзаконодателите и Комисията призовава всички заинтересовани страни да работят в тясно сътрудничество, за да гарантират бързото приемане и прилагане на тези различни предложения и мерки.

Контекст:

Приетият днес пакет е вторият в областта на мобилността, който Комисията представя в рамките на тази година.

„Европа в движение“ беше представен през май 2017 г. Той включваше широк набор от инициативи, целящи да направят движението по пътя по-безопасно; да насърчат използването на интелигентни системи за пътно таксуване; да намалят емисиите на CO2, замърсяването на въздуха и задръстванията; да намалят бюрокрацията за предприятията; да противодействат на незаконното наемане на работна ръка и да осигурят подходящи условия за работа и време за почивка на заетите в сектора.

С Парижкото споразумение светът пое ангажимент за преминаване към нисковъглеродна икономика. В момента много държави прилагат политики за улесняване на прехода към по-чиста икономика. През март 2016 г. Комисията представиСъобщение относно изпълнението на поетите ангажименти по споразумението от Париж, последвано през юни 2016 г. отЕвропейска стратегия за мобилност с ниски емисии.