Образование в Европа: неравенството продължава да представлява предизвикателство

Изданието за 2017 г. на публикувания днес Обзор на Комисията на образованието и обучението показва, че националните образователни системи стават по-приобщаващи и по-ефективни. Tой потвърждава обаче също така, че образователното равнище на учениците зависи до голяма степен от социално-икономическото им положение.

Европейската комисия подкрепя държавите членки в усилията им да гарантират, че образователните им системи постигат желаните резултати — данните, събрани в ежегодно публикувания Обзор на образованието и обучението, са важна част от тази работа.

Изготвеният от Комисията Обзор на образованието и обучението за 2017 г. е шестото издание на този годишен доклад, показващ развитието на системите за образование и обучение в ЕС чрез обединяване на широк спектър от данни. Чрез него се измерва напредъкът на ЕС по постигането на шестте цели за образованието и обучението до 2020 г.: 1) делът на преждевременно напусналите системите за образование и обучение (на възраст 18—24 години) следва да бъде под 10 %; 2) делът на лицата на възраст 30—34 години със завършено висше образование следва да бъде поне 40 %; 3) поне 95 % от децата на възраст между четири години и възрастта за започване на начално образование следва да участват в образованието; 4) делът на лицата на възраст 15 години със слаби умения по четене, математика и природни науки следва да бъде под 15 %; 5) 82 % от наскоро завършилите от гимназиален етап на средното образование до висше образование (на възраст 20—34 години), които са напуснали системата за образование или обучение, следва да имат работа; 6) поне 15 % от възрастните (на възраст 25—64 години) следва да участват във формално или неформално учене.

В Обзора (на образованието и обучението) се анализират основните предизвикателства пред европейските образователни системи и се представят политики, благодарение на които тези системи могат да се адаптират по-добре към обществените нужди и нуждите на пазара на труда.

Докладът включва сравнение между различните държави, 28 подробни доклада за отделните държави и специален уебсайт с допълнителни данни и информация.