Удостоверението за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория ще се издава от органа, който е издал и разрешението за строеж за тях

Удостоверението за въвеждане в експлоатация за строежи от четвърта и пета категория или отказ за такова, чрез мотивиран писмен отказ, да се издава от органът, който е издал разрешението за строеж. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чрез промените нормативният документ трябва да отговори на последните промени в Закона за устройство на територията. С тях се прецизират и действащите разпоредби за условията и реда за регистриране въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория по реда на Закона за устройство на територията, независимо от източника на тяхното финансиране. Те се отнасят за строежи от четвърта и пета категория по реда на Закона за устройство на територията. Такива са частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа и съоръженията към тях, жилищни и смесени сгради с ниско или средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м и от 1000 до 5000 кв. м, производствени сгради, инсталации, съоръжения и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване и други.

Проектонаредбата предвижда още удостоверението за въвеждане в експлоатация да бъде издавано в седемдневен срок от постъпване на искане за такова, след проверка на документите. В същия срок може да бъде отказано издаване на удостоверение с мотивиран писмен отказ в случай на неизпълнение на необходимите изисквания, както и когато не е упражняван строителен надзор или такъв е упражняван от нелицензирано или нерегистрирано лице.

По преценка компетентният орган може да направи проверка на място, за която се съставя констативен протокол, неразделна част от досието на строежа.

Предложенията за промяна на наредбата и мотивите към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове“, на сайта на Дирекцията за национален строителен контрол и на Портала за обществени консултации.