120 години от кончината на Оскар Уайлд

Нека си припомним част от афоризмите на гениалния ирландски поет, писател, драматург, основоположник  на модернизма като философия на естетизма

OSCAR WILDE // ОСКАР УАЙЛД (16.10.1854 – 30.11.1900)

 There is no sin except stupidity.

„The Critic as Artist”

Няма друг грях освен глупостта.

„Критикът като художник”

 

Nowadays we are all of us so bard up, that the only pleasant things to pay are compliments. They’re the only things we can pay.

„Lady Windermere’s Fan”

В днешно време всички сме толкова обеднели, че единственото, което раздаваме с удоволствие, са комплиментите. Само тях можем да си ги позволим.

„Ветрилото на Лейди Уиндърмиър”

 

It is love, and not German philosophy, that is the true explanation of this world, whatever may be the explanation of the next.

„An Ideal Husband”

Любовта, а не немската философия, крие истинското обяснение на този свят, каквото и да е обяснението на отвъдния.

„Идеалният мъж”

 

All authority is quite degrading. It degrades those who exercise it, and it degrades those over whom it is exercised.

„The Soul of Man under Socialism”

Всяка власт е унизителна. Тя унижава както упражняващите я, така и тези, над които я упражняват.

„Човешката душа при социализма”

 

Wherever there is a man who exercises authority, there is a man who resists authority.

„The Soul of Man under Socialism”

Където някой упражнява власт, има някой, който да ѝ се противопоставя!”

„Човешката душа при социализма”

 

 

Whenever a community… or a government of any kind, attempts to dictate to the artist what be is to do, art either entirely vanishes, or becomes stereotypes, or degenerates into a low and ignoble form of craft.

„The Soul of Man under Socialism”

Когато едно общество… или каквото и да е управление се опитва да диктува на художника какво да прави, изкуството или изчезва напълно, или става стереотипно, или дегенерира до низка и позорна форма на занаята.

„Човешката душа при социализма”

 

The true artist is a man who believes absolutely in himself, because he is absolutely himself.

„The Soul of Man under Socialism”

Истинският художник е човек, който вярва абсолютно в себе си, защото е абсолютно себе си.

„Човешката душа при социализма”