Втори Международен Салон на Наивистичното Изкуство /НАИВ България 2022/ от 16 август до 05 септември 2022 г.

Втори Международен Салон на Наивистичното Изкуство
/НАИВ България 2022/

от 16-ти август до 05-ти септември 2022 г.
ул. „Любен Каравелов“ № 1 в залите на ГХГ „Борис Георгиев“, гр. Варна
Откриване / Opening
16.08.2022 г. /вторник/ от 18.00 часа
ул. „Любен Каравелов“ № 1 в залите на ГХГ „Борис Георгиев“, гр. Варна
poster
Над 150 творби на повече от 77 художници-наивисти от 17 страни от Европа, Южна и централна Америка, Австралия гостуват за пръв път на град Варна, селектирани за участие във Втория Международен Салон НАИВ България 2022който бе открит по-рано тази година – на 1 юни 2022 г. в София, като логическо продължение на Първия такъв салон от 2021 г. За гостуването във Варна в залите на любезните домакини Градска Художествена Галерия са подбрани малко повече от половината от всички участващи творби в тазгодишния Салон НАИВ. Своеобразният фестивал с оригинална и неповторима стилистична независимост от автентични произведения, изпълнени с маслени, акрилни бои или в смесена техника върху платно, дърво, както и скулптури от дърво, керамика, стимулира сетивата ни за радост от живота с пир от цветни истории, в които има веселие, дързост, романтика и магия. Арт наив е жив, действен феномен в глобалната художествена култура днес. Наричат го още „изкуство на святото сърце“, „изкуство на инстинкта“, “необработено“, „модерен неопримитивизъм“, „свободно от канони“. Тези определения подчертават неговата емоционалност и спонтанност. Специфичното при Арт наива е, че е воден от общото усещане за жизнерадост, а не от определени идеи и възгледи и е с разпознаваемо автентично авторско стилизиране на образа. Често наблюдаваме романтизъм и носталгия по човешки ценности и добродетели от време, далече от битието на почитателите на този жанр. Тук става дума за специфични архетипи, наблюдавани дори в ранно-християнските стенописи, за завръщане към представи, които се коренят още в ранно детство. Можем да разпознаем една обща заобленост на формите, опростяване на нещата, като в детска рисунка, яркост на цветовете, като това в целостта си предизвиква чувство за любов и благост.

Сред авторите, творящи в тази стилистика са и редица художници с академично образование, което добавя към произведенията и високо професионално техническо изпълнение. Сред българските участници има автори отличени със световни награди. Сред тях се открояват Николай Стоев (двукратен носител на наградата Prix Suisse et Prix d’Europe в Морж, Швейцария, и носител на специалната награда на Биеналето на хумора в изкуството в Толентино, Италия) и Росен Рашев – Рошпака (носител на Голямата награда на Музея на наивистично и маргинално изкуство в Ягодина, Сърбия). В скулптурата се отличава Мариела Димитрова – Мара със своите нетрадиционни пластики-картини и Изабел Немечек.

 В днешното време, когато рационализмът в живота е доминиращ, наивистичното и интуитивно изкуство в живописта заема специално място. Това се дължи на уникалната способност на художниците да потопят човек в свят на безгрижие, наивност и духовна чистота. Произведенията им са изпълнени с това, което понякога липсва в повечето други области: неподправено добронамерено настроение. Без да се влияят от традициите на изкуството, тези художници разчитат на личния си опит и рисуват картини, отразяващи спомените, желанията и мечтите си. Темите, които те избират, често са свързани с тяхното детство, мястото в което са родени, средата в която са израснали, ежедневните рутинни и празнични поводи, но също така обхващат политически, исторически и социални проблеми, да не говорим за фантастични, утопични светове. По този начин наивните художници се отличават с оригинална и неповторима стилистична независимост.

Наивистичният стил се отличава с лекота, ярки цветове, детски поглед към света, необременен от академични правила. Наивизмът е своеобразен празник на живота, наслада за сетивата, от която имаме нужда като фина арт терапия. Светът се върти, но човечеството се вълнува от едни и същи неща: любов, щастие, възхита, възторг, любопитство…

Вторият Международен Салон НАИВ В България 2022 ще бъде представен във Варна на живо от 16-ти август до 5-ти септември 2022 г. на ул. „Любен Каравелов“ № 1 в залите на галерия в залите на ГХГ „Борис Георгиев“, гр. Варна. Посетителите могат да се насладят на картините и да открият своята сред тях между 10 и 18 часа от вторник до неделя.

Всички участващи творби вече могат да бъдат разгледани и онлайн на следния линк към официалния сайт на Aрт Галерия Le Papillon – https://www.artpapillon.com/bg/salon/NAIV-2022-Varna/NAIV-2022-varna

Вашия интерес и запитвания можете да отправяте на мейл [email protected], както и на тел. номер 0888331360 или на лични съобщения във Фейсбук страниците на: 

https://www.facebook.com/Le-Papillon-Art-Gallery-373125450800/?ref=pages_you_manage

Представяне на участниците във Втори Международен Салон НАИВ България 2022:

https://www.facebook.com/events/417998873638278/?active_tab=discussion

https://www.instagram.com/salon_naive_and_intuitive_art/

Събитието се осъществяват с подкрепата на Национален фонд “Култура”.

Сърдечни поздрави,
Виктория Митева


Over 150 works by more than 77 naïve artists from 17 countries from Europe, South and Central America, Australia are visiting the city of Varna for the first time, selected for participation in the Second International Salon NAIV Bulgaria 2022, which was opened earlier this year – on June 1, 2022 in Sofia, as a logical continuation of the First Such Salon from 2021. A little more than half of all participating works in this year’s Salon NAIV have been selected for the visit to Varna in the halls of the gracious host The City Art Gallery. The one-of-a-kind festival with original and unique stylistic independence of authentic works executed in oil, acrylic paints or in mixed media on canvas, wood as well as wood sculptures, ceramics stimulates our senses of joy of life with a feast of colorful stories in which there is hilarity, daring, romance and magic. Art naïve is a living, active phenomenon in global art culture today. It is also called “art of the sacred heart”, “art of instinct”, “raw”, “modern neo-primitivism”, “free from canons”. These definitions emphasize its emotionality and spontaneity. What is specific about Art Naive is that it is guided by the general feeling of cheerfulness, and not by certain ideas and views, and has a recognizable authentic each with own stylization of the image. We often observe romanticism and nostalgia for human values and virtues of a old times often not existing in the lives of the fans of this genre. These are specific archetypes observed even in early Christian frescoes, a return to ideas that are rooted in early childhood. We can recognize a general roundness of forms, simplification of things, as in a child’s drawing, brightness of colors, and this in its wholeness evokes the feeling of love and kindness.

Among the authors working in this style are a number of artists with academic education, which adds to the value of the works and high professional technical performance. Among the Bulgarian participants there are artists who have won world awards. Among them are Nikolay Stoev (two-time winner of the Prix Suisse et Prix d’Europe in Walrus, Switzerland, and winner of the special prize of the Biennale of Art Humor in Tolentino, Italy) and Rosen Rashev – Roshpaka (winner of the Grand Prix of Museum of Naive and Marginal Art in Jagodina, Serbia). Mariela Dimitrova – Mara stands out with her non-traditional plastic paintings and Isabelle Nemecek.

Nowadays, when rationalism in life is dominant, naive and intuitive art in painting occupies a special place. This is due to the unique ability of artists to immerse a person in a world of carefreeness, naivety and spiritual purity. Their works are filled with what is sometimes lacking in most other areas: unadulterated goodwill. Without being influenced by the traditions of art, these artists rely on their personal experience and paint paintings reflecting their memories, desires and dreams. The topics they choose are often related to their childhood, the place where they were born, the environment in which they grew up, the daily routine and holiday occasions, but they also cover political, historical and social issues, not to mention fantastic utopian worlds. In this way, naive artists are distinguished by original and unique stylistic independence.

The naive style is characterized by lightness, bright colors, a child’s view of the world, unencumbered by academic rules. Naivism is a kind of celebration of life, a delight for the senses that we need as a fine art therapy. The world is spinning, but humanity is excited by the same things: love, happiness, admiration, delight, curiosity …

The second NAIV International Salon in Bulgaria 2022 will be presented in Varna live from August 16 to September 5, 2022 at Lyuben Karavelov Street No. 1 in the halls of the gallery in the halls of the Boris Georgiev University of Applied Sciences, Varna. Visitors can enjoy the paintings and discover their own among them between 10 am and 6 pm from Tuesday to Sunday.

The exhibition will continue its meetings with the public in Varna from August 16 to September 5, 2022 – in the halls of GHG “Boris Georgiev”, Varna.

All participating works can be viewed online at the following link to the official website of Art Gallery Le Papilllon – https://www.artpapillon.com/en/salon/NAIV-2022-Varna/NAIV-2022-varna

You can send your interest and inquiries to [email protected], as well as to the phone number 0888331360 or to personal messages on the Facebook pages of:

https://www.facebook.com/Le-Papillon-Art-Gallery-373125450800/?ref=pages_you_manage

Presentation of the participating artists in the Second International Salon NAIV Bulgaria 2022:

https://www.facebook.com/events/417998873638278/?active_tab=discussion

https://www.instagram.com/salon_naive_and_intuitive_art/

The event is supported by the National Culture Fund.