Арт Галерия „Le Papillon” представя изложба на бижута „Близо и далеч”

Девето издание на годишната бижутерска сборна изложба

Изданието не само продължава първоначалната концепция на проекта за ежегоден преглед на това така обичано изящно и приложно изкуство. То я надгражда с традиционните ни намерения за развитие на дизайна и ювелирния изказ в мащаб, обединени от обща идея и се превръща в жадувано и очаквано събитие за ценителите, следящи не само новите произведения на любими дизайнери, но и идеите на нови автори. 
Дали БЛИЗКОТО Е ДАЛЕЧ И ДАЛЕЧНОТО – БЛИЗКО е това, което ще определи всеки автор, надскачащ личните си граници, както и всеки зрител съзерцавал бижутата, независимо дали са близко или далече физически от него. Прекрасно нещо са красивите обичаи и е чудесно, че традиционния ни проект се превърна в ритуал за събуждане на изящността в началото на годината. 

Целта на тази изложба е да докаже чрез благородните метали, скъпоценните и полу-скъпоценните камъни, естествените материали от природата, като дърво, рог, семена, порцелан, както и всички други съвременни материали, с които може да се изрази и материализира фантазията,преплетена с емоционалността, естетиката и фините умения на артиста, че БЛИЗКО е всичко, към което се стремим да усетим и ДАЛЕЧНО е това, от което искаме да се отдалечим и до което не искаме да се докосваме. Функцията на бижуто е не само да ни украси, да изрази нашия стил, принадлежност, вкус, но и да носи радост и удовлетворение от физическото докосване до малката изящна пластика, да носи естетическа наслада от форма,обем, цвят, както и материалното усещане за пълнота от присъствието на обекта. То  е лично и интимно изкуство, което свързва автор и зрител по силно деликатен и дълбок начин. 

Ще видим как съвременния дизайн в бижутерията се приближава до естетиката в зрителите; как класическото ювелирно изкуство чрез бижутата се докосва до човешката потребност за красота, хармония, уют и топлина; как бижуто създава усещане за близост, приятелство и доверие чрез прехвърлените чувства на автора върху притежателя на обекта. Галерия LePapillon Ви кани да изследвате от БЛИЗО и ДАЛЕЧ / CLOSE & FAR на езика на въображението, със средствата на различните материали претворени в обекти. 

Участниците в БЛИЗО и ДАЛЕЧ / CLOSE & FAR тази година са 38 носители на уникални идеи и естетиката на съвременните тенденции. Наред с утвърдените дизайнери и бижутери, в това издание участие отново имат и студенти от Катедра„Метал“ към НХА – ателието за бижута с проф. Димитър Делчев и д-р Мирена Златева. 


Участие ще вземат: Август Савов, Александър Пенев, Ангелина Цветкова, Богдана Топрева, Борислав Кръстев, Вараздат Айрапетян, Велислава Божинова, Виктор Павлов, Владимир Ванков, Владимир Николов, Владимир Радоев, Гергана Труканова, Грахат Арайпетян – Грант, Даниела Андреевска, Даниела Радоева, Даяна Казакова, проф. Димитър Делчев, Евгения Иванова, Евгения Илкова, Евгения Цанкова, Елена Кафеджийска, Иво Борисов, Йордан Цанков, Калина Чанкова, Мария Стоянова, Мира Джамбазка, д-р Мирена Златева, Невена Велева, Николай Сърдъмов, Осман Ибрям, Севдалина Иванова, Симеон Шомов, Снежана Нейкова,Станислав Корчев, Стефан Казаков, Теодор Хвърчилков, Явор Кондов, Яна Танковска. 


Изложбата БЛИЗО и ДАЛЕЧ / CLOSE & FAR  ще ви предразположи да предизвикате себе си и съвместно да определим кое е БЛИЗО и ДАЛЕЧ.  Тя може да бъде видяна от 21-и февруари до 20-ти март в изложбения салон на галерия „Папийон“ на ул. Драгоман № 12, Варна /до Куклен театър/. 

The 9th edition of our Annual JeweleryExhibition, which stimulates the imagination of the jewellers, and thecuriosity and excitement of a number of admirers of jewellery, has come. This edition not onlycontinues the initial concept of the project for an annual review of thisbeloved fine and applied art. It builds on it with our traditional intentionsto develop the design and the jewellery on a scale, united by a common idea,and becomes a coveted and awaited event for connoisseurs not only for the newworks of favorite designers but also for the ideas of new authors presented forthe first time in the space of the art gallery Le Papillon. 

With pleasure, Art Gallery Le Papillon invites you fromFebruary 21st to March 20th in the exhibition hall of DragomanStreet 12, Varna to challenge yourself and to determine together whatis CLOSE and FAR for our essence. 

Whether CLOSE IS FAR or THE DISTANT IS CLOSE is what eachartist will identify, crossing his personal boundaries, and every spectatorcontemplating jewellery, nevertheless they are close or far physically from thepersonality and its essence. 

Wonderful thing are the beautiful customs, and it is great that our traditionalproject has become a ritual of awakening the finesse at the beginning of theyear. 

The purpose of this exhibition is to prove through the precious metals,precious and semi-precious stones, the natural materials of nature such aswood, horn, seeds, porcelain, as well as all other modern materials that canexpress and materialize the fantasy intertwined with the artist’s aesthetics,emotionality and subtle skills, that CLOSE is everything that we strive to feeland FAR is what we want to move away from us and which we do not want to touch. Toremind that the function of jewellery is not only to decorate us, to expressour style, belonging, taste, but also to bring joy and satisfaction from thephysical touch to the small exquisite sculpture, to bring aesthetic pleasure ofform, volume, color as and the material sense of completeness from the presenceof the object. That jewelery is a personal and intimate art that connectsartist and viewer in a very delicate and profound way.

Let’s see how modern jewellery design approaches aesthetics in viewers; howclassical jewellery through adornment is touching the human need for beauty,harmony, coziness and warmth; how jewellery creates a sense of closeness,friendship and trust through the transferred feelings of the artist on theowner of the piece of art. Art Gallery Le Papillon invites you to explore fromCLOSE & FAR in the language of imagination, with the resources of thevarious materials made in objects. 

Participants in CLOSE & FAR this year are 38 bearers of unique ideas andthe aesthetics of modern trends. Together with the established designers andjewelers, this edition also includes students from the Metal Department at theNational Art Academy – the jewellery workshop with Prof. Dimitar Delchev andDr. Mirena Zlateva. The participants are: 

August Savov, Alexander Penev, AngelinaTzvetkova, Bogatana Toprava, Velislava Bozhinova, Viktor Pavlov, VladimirVankov, Vladimir Nikolov, Vladimir Radoev, Gergana Trukanova, Grahat Arippeyan- Grant, Daniela Andreevska, Daniela Radoeva, Diana Kazakova, Prof. DimitarDelchev, Evgenia Ivanova, Evgeniya Ilkova, Evgenia Tzankova, Elena Kafedziyska,Ivo Borissov, Yordan Tsankov, Kalina Chankova, Maria Stoyanova, Mira Djambazka,Mirena Zlateva, Nevena Veleva, Nikolay Sardamov, Osman Ibryam, SevdalinaIvanova, Simeo Mr. Shomov, Snezhana Neykova, Stanislav Korchev, Stefan Kazakov, Teodor Hverchilkov, Yavor Kondov, Yana Tankovska.

The exhibition CLOSE & FAR can be seen from February21st to March 20th in the exhibition hall of Art  GalleryLe Papillon on 12 Dragoman Street, Varna / next to thePuppet Theater /