Икономистите на БАН представят изследване за пазара на труда, доходите и социалната защита с хоризонт 2020

Снимка: БТА

Институтът за икономически изследвания при БАН организира публична дискусия с представяне на книгата: „Пазарът на труда и социалната защита на хоризонт 2020“. Тя ще се състои на 18 октомври 2017 г. от 10.30 ч. в Голямата зала на Института на ул. „Аксаков“ №3.

Автори на книгата са: Васил Цанов, Георги Шопов, Искра Белева и Йордан Христосков. Те са изследвали тенденциите в развитието на основни параметри на пазара на труда, доходите, социалното осигуряване и социалното подпомагане от гледна точка на перспективите, очертани в Националната програма за развитие: „България 2020“ и в други секторни стратегически документи.

Направените оценки открояват постигнатия напредък в изследваните четири сфери от гледна точка на създаването на благоприятна база за реализация на заложените стратегически цели. Посочени са онези параметри, за които няма да бъде постигнато предвиденото целево равнище и са очертани причините за това. Изведени са рисковете и са откроени силните и слабите страни на провежданите през периода 2008- 2015 г. политики в областта на пазара на труда, доходите, социалното осигуряване и социалното подпомагане.

Авторите аргументират оценки и правят конкретни предложения за подобряване на политиките и нормативната рамка с оглед по-доброто адаптиране на развитието на пазара на труда, доходите, социалното осигуряване и социалното подпомагане към динамичната икономическа среда, кризисните шокове и влошаващите се демографски параметри с цел по-висока устойчивост и адекватност на изследваните системи.

В рамките на представянето ще се проведе дискусия по актуални въпроси в областта на изследваните в книгата теми: пазар на труда, доходи, социално осигуряване и социално подпомагане. В дискусията ще участват водещи учени и експерти.