Културата в България през погледа на Националния Статистически Институт за 2018 г.

Колко българи  посещават културни мероприятия и какви през  изминалата 2018 г.?

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, оперите и другите музикални колективи, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми.

Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО. Въпреки това трябва да се има предвид, че обхватът на данните на националната статистика не е пълен – липсват различни по вид културни мероприятия като модни ревюта, премиери на книги и доста други подобни.

МУЗЕИ

Общият брой на посещенията в родните музеи през 2018 година е 5 милиона и 84 хиляди. В сравнение с данните за 2017 година се отчита малко намаление на посещенията – спад с 0.5%.

                                                                                                                     Източник: НСИ

Приблизително 25% от всички посещения – 1 милион и 25 хиляди – са осъществени в дните със свободен вход.

През 2018 година спрямо 2017 година е регистрирано увеличение на посещенията на чужденци в музеите – със 147 хиляди, или с 13.2% спрямо миналогодишните данни.

Иначе към 31 декември 2018 година в страната са функционирали 174 музея, които са регистрирани съгласни Закона за културното наследство. По тематичен обхват 93 музея са общи, а 81 – специализирани, включително и художествени галерии.

През 2018 година движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 7 милиона и 419 хиляди фондови единици. В сравнение с миналата година техният броят на експонатите се увеличава с 13 хиляди, или с 0.2%.

Цифровизирани са 368 хиляди фондови единици, което е с 24 хиляди повече спрямо предходната година.

Общите приходи на музеите през 2018 година са 68 милиона и 879 хиляди лева.

От тези приходи размерът на бюджетната субсидия е 50 милиона и 617 хиляди лева или 73.5% от всички приходи. Парите от посещения, които са влезли в хазните на музеите, са 9 милиона и 841 хиляди лева, или 14.3%. От европейски програми и проекти родните музеи са получили 1 милион и 412 хиляди лева, или 2.0% от всички средства.

Към 2018 година за посетителите в музеите у нас са се грижили 3 296 души. По този показател се регистрира ръст – спрямо 2017 година през миналата такава персоналът се е увеличил с 2.2%.

 

СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА

През 2018 година в страната е имало 75 действащи театъра, в които са се провели 15 155 представления. Общият брой на посетителите на тези мероприятия е бил 2 милиона и 389 хиляди зрители.

Спрямо предходната 2017 година представленията бележи спад с 1.2%. броят на посещенията обаче се увеличава със 7.5%.

Средният брой посетители на едно представление също се увеличава – от 145 през 2017 г. на 158 през 2018 година, отчита НСИ.

Какви театри по вид има у нас и колко реализирани постановки са се състояли в тях в рамките на миналата година?

 • 36 драматични театъра с 6 360 представления;
 • 23 куклени театъра с 5 216 представления;
 • 7 драматично-куклени театъра с 2 194 представления;
 • 7 оперни и балетни театъра с 1 022 представления;
 • 2 оперетни театъра с 363 представления.
                                                                                                                                                  Източник: НСИ

 

Относно музикалните колективи – през 2018 година у нас са функционирали 51 музикални колектива – 5 филхармонии, 25 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 21 оркестъра.

Представленията на тези колективи се увеличават с 1.6%, а посещенията намаляват с 0.1% в сравнение с 2017 година.

Колко са организираните представления от различните колективи у нас през 2018?

 • естрадни (поп, рок, фолк и др.) – 547 концерта, посетени от 229.9 хил. лица;
 • фолклорни – 139 концерта, посетени от 55.4 хил. лица;
 • камерни и симфонични – 122 концерта, посетени от 36.8 хил. лица.

 

БИБЛИОТЕКИ

През 2018 година броят на библиотеките с фонд над 200 хиляди библиотечни единици в страната остава непроменен спрямо предходната година – 47 броя.

Общият фонд на тези библиотеки се състои от 34 милиона и 320 хиляди библиотечни документа – книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. Логично най-висок е делът на книгите – 55.3% от всички, или 18 милиона и 971 хиляди. След това по този показател се нареждат другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, микроформи, патенти и стандарти) – 29.7%, или 10 милиона и 179 хиляди, следвани от продължаващите издания – 15.1%, или 5 милиона и 170 хиляди.

                                                                                                                                             Източник: НСИ

През миналата година в родните библиотеки са се регистрирали 239 хиляди читатели. Спрямо данните за 2017 година по този показател се отчита намаление – с 3.6%.

Въпреки това обаче се регистрира ръст на посещенията – с 6.7%, достигайки до 4 милиона и 563 хиляди.

Заетият библиотечен фонд за миналата година е 6 милиона и 676 хиляди библиотечни единици.

От края на 2017 до края на 2018 година в Националната библиотека “Св.св. Кирил и Методий” са регистрирани 72 хиляди нови библиотечни документа.

Библиотечният фонд в 26-е регионални библиотеки в областните центрове е 11 милиона и 899 хиляди единици, като заетият библиотечен фонд в тях се увеличава с 3 хиляди, или 0.1% в сравнение с 2017 година.

Данните на НСИ продължават с аудио-визуалната дейност в страната, която включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

Филмово производство

През 2018 година са произведени общо 77 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, в това число 46 за киномрежата, 30 за телевизията, включващи 6 сериалa с общо 331 епизода.

Произведените пълнометражни филми са 30 – 29 за киномрежата и 1 за телевизията. Спрямо 2017 година се наблюдава ръст с 5 броя, или 20%.

Произведените късометражни и среднометражни филми са 47, от които 13 игрални, 28 документални и образователни и 6 анимационни.

В сравнение с 2017 година производството на този вид филми намалява с 34, или 42%.

                                                                                                                                                                           Източник: НСИ

КИНА

В края на 2018 година кината в страната са 69, а киноекраните – 226, като броят им остава непроменен спрямо 2017 година. Мултиплексите са 11 и в тях са осъществени 61.6% от всички прожекции и 68.1% от посещенията.

През 2018 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината намаляват с 2.1%, а посещенията – с 11.3%.

Прожектирани са 8 575 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 1 077 български, 2 359 европейски, 4 463 от САЩ и 676 от други страни.

Най-голям е броят на кината в Югозападния район на България – 22 броя със 173 хиляди прожекции, посетени от 2.7 милиона зрители.

В столицата функционират 16 кина със 101 екрана, в които са прожектирани 2 722 филма.

 

РАДИОПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ

През 2018 г. в страната функционират 83 регистрирани и лицензирани радиооператори, които са излъчили 727 хиляди часа радиопредавания, или с 0.5% (3.4 хил. часа) повече в сравнение с 2017 година, като увеличението се развнява на 3.4 хиляди часа.

Най-голям е делът на излъчените музикални предавания – 52.5%, следван от новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – 11.8%.

                                                                                                                                                                                Източник: НСИ

 

ТЕЛЕВИЗИОННА ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ

През миналата година в страната функционират 116 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, или с 1 по-малко от 2017 година.

Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 742.8 хиляди часа, което е с 0.9% по-малко в сравнение с 2017 година.

Специализираните предавания са разпределени по часове, както следва:

 • художествени предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) – 166.2 хиляди часа;
 • музикални предавания – 92.2 хил. часа;
 • новини (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – 72.1 хиляди часа;
 • реклами – 57.6 хиляди часа;
 • образователни предавания – 12.0 хиляди часа.
                                                                                                                                                                                            Източник: НСИ

                                                                       Методологични бележки

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материалнотехническата база. Броят на музеите е в съответствие със Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г.). За 2018 г. има прекъсване на динамичния ред в данните за броя на музеите и те не са съпоставими спрямо предходните години.
Сценичните изкуства са предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцени, места, представления, посетители, постановки по националност на автора, вкл. нови постановки.
Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.
Данните за филмовото производство се събират годишно от Националния филмов център и частните продуценти. Тяхната дейност се характеризира главно чрез произведените филми, вкл. видеофилмите, филмите за киномрежата и телевизията. Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители, приходи от билети. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.
Дейността на радио- и телевизионните оператори се обхваща чрез следните основни характеристики: предавания по функция в часове, приходи и разходи.

 

Източник: НСИ, News.bg

Avatar

About Златка Вълканова

View all posts by Златка Вълканова →