Георги Бърдаров представя романа си “ABSOLVO TE” – 1 юли 2021, зала City Stage, НДК

Заповядайте в НДК, зала City Stage, на 1 юли от 19.00 ч.
Георги Бърдаров
ГЕОРГИ БЪРДАРОВ – носител на Европейската награда за литература – 2021, ще представи романа си “ABSOLVO TE” (Изд. “Мусагена”, 2020)! Вход: свободен
Анжела Димчева – председател на Българското жури за присъждане на Европейската награда за литература – 2021: “Сюжетът на романа “Absolvo te” преплита на мозаечен принцип четири фабулни линии, които интерпретират от различни гледни точки философските въпроси за престъплението, наказанието и опрощението. Две са пространствено-времевите плоскости. Първата е свързана с Холокоста и ужасите в концентрационните лагери на нацистка Германия, а втората – с Арабо-израелския конфликт през 70-те и 80-те години на 20 век. Всяка сюжетна линия има по няколко микросюжета, свързани с второстепенни персонажи, като животът на главния герой Макс е връзката в 60-годишна събитийност. Оцелял от лагерите на смъртта, той завършва душевното си пречистване заедно с друг герой в 1984 г. Авторът използва прийомите „разказ в разказа”, „ретроспекция”, „визуализация”, „пътуването като страдание”, „психологическа антилогика”, прониквайки в дебрите на човешката душа, където живеят едновременно доброто и злото, борят се жаждата за отмъщение и внезапното просветление, че опрощението е възможният изход. Това е роман на хиперреализма – събитийността е толкова драматична, че излиза извън рамките на нормалните представи. Обединяващият лайтмотив е нравствената правда, която всеки от героите отстоява за себе си. Основното послание е обвързано с опрощението, но читателят има усещането за реален исторически песимизъм. Романът облича в нова перспектива традиционния прочит на ключови исторически събития.”
“The plot of the novel “Absolvo te” deals with four plot lines, which interpret from different points of view the philosophical questions of crime, punishment and forgiveness. There are two space-time continua. The first is related to the Holocaust and the horrors of Nazi Germany’s concentration camps, and the second to the Arab-Israeli conflict in the 1970s and 1980s. Each storyline has several micro-plots incorporating minor characters, while also following the life of the main character Max over a period of 60 years. The author uses the techniques “story in story”, “retrospection”, “visualization”, “journey as suffering”, psychological anti-logic’ penetrating the depths of the human soul, where good and evil live simultaneously, while the thirst for revenge fight against the sudden epiphany that forgiveness is the possible way out. This is a novel of hyperrealism – the events are so dramatic that they go beyond normal notions. The unifying theme is the internal conviction with which each of the characters defends themselves. The main message is about forgiveness, but the reader is left with a sense of historical pessimism. The novel offers a new perspective on the traditional reading of these key historical events.”