Ще спре ли черната кампания срещу Софийски университет

Големият проблем е публичното уронване на престижа на Университета, който стои пред своята 130-годишнина с всичките си достолепия и някакви хора се опитват да разрушат изградения му имидж. Това каза за Sofiapress.com Проф. Валери Стефанов, по повод атаките, на които е подложен Софийски университет през последните няколко седмици.

Има една истина, която е истината на Унивеситета и има други амбиции, които са амбиции на отделни хора“, коментира професорът.

Кой стои зад тази кампания?

На въпрос Кой стои зад тази кампания, проф. Стефанов отговори, че участниците немогат да се назоват конкретно. “Това са хора, които първо се страхуват да излязат с имената си и второ, които очевидно са неудовлетворени от начина, по който се развива Университетът. Нормално поведение е когато имаш идея какво да направиш, да станеш и заявиш позицията си, да се представиш кой си ти и какво предлагаш. Тоест цялата тази история прилича на очерняне на имиджа на Софийски университет”.

Ректорът на Софийски университет, проф. Атанас Герджиков, разпространи обръщение, в което отговоря на обвиненията на медийте, както и описва най-общо състоянието на Университета, за да можете да се състави преценка дали става дума за криза на Софийския университет, или за война срещу Университета.

 

Уважаеми колеги,

През последните месеци станахме свидетели на недостойна очерняща кампания срещу Софийския университет и най-вече срещу ректорското ръководство. Тази кампания се водеше ежедневно и с разнообразни средства и се основаваше единствено на грозния принцип, че една лъжа, повторена сто пъти, става истина.
Още през миналата година тя започна с анонимни писма, разпращани до всички членове на академичния състав, в които с клевети и карикатури усилията ни да подобрим нещата се представяха като поредица от несъществуващи реално проблеми. Анонимните писма продължават и до днес.

Следващата стъпка беше блокирането на работата на администрацията. Това стана по два начина. Първият беше използването на правото по Закона за достъп до информация (ЗДОИ), за да бъдат подадени стотици искания за достъп, по всяко от които е необходимо няколко служители да отделят по няколко дни, за да подготвят исканата информация. Само за 2016 г. исканията са над 60 с по няколко точки, така че реално ставаше дума за над 200 искания, които обхващаха всички сфери на дейността на Университета от възнагражденията до пътните листи на служебните автомобили.

Тези 200 искания за достъп до информация не бяха подавани едно по едно, а на групи, например от над 20 искания наведнъж, което още повече затрудняваше изпълнението им в двуседмичния срок, определен от ЗДОИ, особено когато става дума за информация с обем от хиляди страници. Така се стигаше до ситуации, в които Университетът отговаряше навреме на 20 искания и забавяше с 3 дни отговора на едно искане. В тези 3 дни заявителят се обръщаше към съда, медиите и Програма „Достъп до информация“ с жалби и сигнали, че Софийският университет „отново“ не изпълнява ЗДОИ, без да спомене, че е получил отговор в срок по 20 други. Същевременно нападаше ректорското ръководство с писма с обиден език и се държеше агресивно със служителите в администрацията, за което има няколко жалби.

Вторият начин за злепоставяне на Софийския университет и за блокиране на администрацията беше поредицата от сигнали, подадени срещу Университета във всички възможни органи. В резултат през последните месеци започнаха проверки на Прокуратурата, главна дирекция „Национална полиция“, Агенцията за държавна финансова инспекция, Инспектората на МОН, Националната агенция по приходите, Инспекция по труда и др. Досега никоя институция не е потвърдила основателността на нито един сигнал.

Само проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) ежедневно изисква изготвянето на десетки справки и предоставянето на огромна документация. Администрацията е блокирана, а отдел ЛСТО не може да работи, защото не разполага с част от трудовите досиета, които инспекторите от АДФИ са изискали в оригинал.

В очернящата кампания се включи и националното ръководство на синдиката ФУНИС, който повтори обвиненията на медиите в едно писмо до академичната общност. При обсъждането на това писмо в Академичния съвет зададох няколко въпроса на председателя на структурата на ФУНИС в Университета, между които дали, както пише в това писмо, синдикатът наистина е против изплащането на допълнителните възнаграждения, дължими по Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и Колективния трудов договор, подписан от самия председател на ФУНИС. Той отговори, че не може да каже, че възразява срещу допълнителните трудови възнаграждения, че е в неудобна позиция и че не само той е готвил писмото (Протокол на АС № 15/27.09.2016 г.).

На всички етапи тази атака беше съпроводена от очерняща кампания в медиите. Същите хора, подали сигналите до органите, не желаеха да изчакат резултатите от проверките, а избързваха да отправят обвиненията си и в медиите. Те не дадоха отговор на журналистите, които попитаха дали авторите на сигналите са поискали обяснение от ректора или администрацията за данните, които са ги усъмнили, преди да се обърнат към органите и медиите.

След този добре организиран хаос, оставящ в обществото и сред колегията убеждението, че при толкова обвинения сигурно има поне нещо нередно, отново анонимно до факултетите беше разпратено искане за подписка за свикване на извънредно общо събрание. Тъй като на 29 ноември ще се проведе редовното годишно събрание, това анонимно предложение е мотивирано с наличието на „криза” в Софийския университет, за чието преодоляване трябва да се вземат мерки.

За разлика от анонимните автори на клевети, за първи път си позволявам да се обърна към цялата академична общност. В това обръщение към вас ще се опитам накратко да отговоря на обвиненията и манипулациите, както и да опиша най-общо състоянието на Университета, за да можете да си съставите преценка дали става дума за криза на Софийския университет, или за война срещу Университета.

 

  1. Законни ли са допълнителните трудови възнаграждения?

В Софийския университет не се изплащат нито „бонуси“, нито награди, нито 13-та заплата.
Съгласно чл. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) брутната работна заплата на всеки работещ в страната се състои от:
1. основна работна заплата;
2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;
3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор.
Това означава, че допълнителните трудови възнаграждения не са бонуси над заплатата, те са част от брутната работна заплата. Затова всеки работещ в страната – от хигиенистката до министър-председателя, получава допълнителни трудови възнаграждения. (…)
Твърденията, че допълнителните трудови възнаграждения в Софийския университет се раздават произволно, не съответстват на истината нито юридически, нито фактически. Те не се „раздават“, а са дължими на посочените нормативни основания.

Определените в КТД и ВПРЗ размери на допълнителни възнаграждения в някои случаи са фиксирани и еднакви за всички – например тези за по-висока професионална квалификация, за изпълнение на ръководни функции, за извънреден и нощен труд и за касов риск; в други случаи зависят от трудовия стаж и длъжността и са различни за работещите – например допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит е 0,6%,1,2% или 1,5% за всяка година трудов стаж, допълнителното възнаграждение за натовареност над норматива зависи от конкретното му изпълнение, това за научно ръководство зависи от длъжността на преподавателя и формата на обучение на докторанта и т. н.

По отношение на образователните и научните проекти ще отбележа, че противно на разпространяваните внушения ректорът не определя нито ръководителите, нито участниците в проекти. От над сто действащи проекта съм посочил само ръководителя на един от докторантските проекти, а именно функционалния ректор с ресор докторантските училища. Това ми се струва естествено. Във всички останали случаи инициаторите на проекти стават техни ръководители и пак те определят участниците в проекта. В случай че някой е на обратното мнение, моля да посочи конкретен пример.

Не съответства на истината и твърдението, че някои заместник-ректори, декани, директори или ръководители на катедри получават по-големи възнаграждения за дейността си от други. Допълнителното трудово възнаграждение за изпълнение на ръководни функции е регламентирано с чл. 33 от КТД и е еднакво за всички, изпълняващи съответната функция.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО) преподавателите, които изпълняват и ръководна длъжност като ректор, декан и т. н., са назначени на основна длъжност професор, доцент или асистент и съответно получават трудови възнаграждения за съответната преподавателска длъжност, а за ръководните длъжности, които изпълняват, не получават основна заплата, а допълнително възнаграждение. Няма разлика в основната заплата с останалите професори и доценти и допълнителното възнаграждение за изпълнение на ръководни функции е именно за изпълнението на тези функции.

Конкретният размер на възнагражденията за изпълнението на ръководни функции зависи и от момента на избора или на освобождаване, поради което изпълняващите ръководна функция могат да получат различно възнаграждение според броя на месеците, в които са я изпълнявали. Аналогично при научните степени размерът на допълнителните възнаграждения зависи от момента на придобиване през годината. Съгласно чл. 33 от КТД в случая с ръководителите на катедра размерът на допълнителното трудово възнаграждение зависи и от броя на членовете на катедрата.

Всички допълнителни възнаграждения извън определените за съответната ръководна функция се получават от съответното лице в качеството му на преподавател, а не на зам. ректор, декан и пр., тъй като са за трудов стаж, квалификация (докторска степен), наднормени часове, научно ръководство, участие в проекти и т. н.
По тази причина всички заместник-ректори получават по-високи допълнителни възнаграждения от ректора – защото освен възнаграждението за ръководна функция получават и допълнителни възнаграждения като преподаватели за наднормени часове, ръководство на магистърски програми и на докторанти, участие в проекти и т. н.

За да разсея съмнението, че заместник-ректорите са били включени в проекти и магистърски програми благодарение на ръководната си функция, ще посоча, че наред с тях по-високи допълнителни възнаграждения от ректора получават над 150 преподаватели, между които няколко асистенти от факултети с отрицателен баланс. Допълнителните възнаграждения на 50 от тези преподаватели надхвърлят допълнителните възнаграждения на ректора два, три и дори четири пъти.

Както при преподавателите, нито един служител в администрацията не е получил никакви бонуси. Общо за допълнителни възнаграждения за 2016 г. Софийският университет е изплатил около 19 милиона лева. За допълнителни възнаграждения на преподавателите (около 1800 души) за 2016 г. са изплатени около 13 милиона лева. За допълнителни възнаграждения на непреподавателите (около 1200 души – администрация, лаборанти, портиери и т. н.) за 2016 г. са изплатени 6 милиона лева. От тях за допълнителни възнаграждения на централната администрация (около 150 души) за 2016 г. са изплатени около 1 милион лева. Тази сума е еднаква за последните шест години, твърденията, че е увеличена през 2016 г. почиват на погрешна справка, виновният за тази и други грешки служител е освободен от заеманата длъжност.

В началото на годината заплатите в администрацията бяха увеличени с 50 лв. Насажданото впечатление, че увеличението е по-голямо, почива на реформата, която се опитваме да направим през последната година. Тя има за цел именно прекратяването на досегашната практика длъжностните характеристики на служителите да съдържат описание на конкретни функции, а всички задачи, възложени извън тях, да дават възможност за допълнителни възнаграждения.

Принципът на тази реформа е допълнителните възнаграждения с постоянен характер да се включат в основната заплата, но длъжностната характеристика да стане максимално широка, за да не позволява изплащането на допълнителни възнаграждения за изпълнение на задачи извън нея. За целта бяха изменени длъжностните характеристики на стотици служители във всички звена на Университета.

Въпреки всичко казано Ви моля, в случай че имате данни за допълнителни възнаграждения, получавани в противоречие с нормативната уредба или за несправедливото им разпределение, да се обърнете със сигнал до мен. Досега за две години е имало един такъв сигнал от служители от ФНПП, които смятаха, че са ощетени при разпределението на възнагражденията при изпълнението на един проект. Аз отмених заповедта си и проверих извършената работа човек по човек и час по час, при което установих, че разпределението е напълно справедливо и съответстващо на положения труд. По тази причина новата заповед, която издадох, е идентична с отменената за периода на проверката с изключение на възнаграждението на един заместник-ректор, който се отказа от него въпреки извършената работа. Това не попречи случаят да бъде отразен в медиите и да се разследва от прокуратурата.

 

  1. Има ли криза в Софийския университет?

Искането за свикване на извънредно общо събрание съдържа проект на дневен ред с първа точка Решаване на въпроси, свързани с кризисното състояние на Софийския университет, предизвикано от:
1. Кадровата политика на ръководството;
2. Финансовото състояние на Университета;
3. Управлението на собствеността в Университета;
4. Влошаване на публичния имидж на Университета.

Ще отговоря накратко по тези четири точки.

 

2.1 Кадрова политика

От началото на мандата бяха освободени служители, които не се справят с работата, и няколко служители, назначени на роднински принцип в централната администрация, ПСБО и други звена.
Администрацията беше намалена. Не става дума за съкращаване на щатни бройки и длъжности, а за реално намаляване на броя на служителите, на заетите щатни бройки. Например в някои факултети бяха закрити част от длъжностите на инспекторите учебна дейност и студенти с дублиращи се функции. Само в централната администрация заетите щатни бройки са намалели с 15 в сравнение с 2015 година, въпреки че с решения на Академичния съвет бяха разкрити нови щатове за нови задачи. (…)

Съгласен съм, че назначаването на главен мениджър не даде резултати, въпреки че изборът му беше направен между достатъчно кандидати от международна компания за подбор на персонала. След напускането му изпълнението на функциите му спешно беше възложено на началника на отдел „Имоти“, тъй като за придвижването на редица преписки се изисква съгласуване с главния мениджър. Предстои обявяването на нов конкурс, освен ако органите за управление на Университета не решат, че друга управленска структура ще донесе по-добри резултати.

Тъй като в искането са посочени и още няколко напуснали служители, ще отбележа, че през тези две години няма ден, в който да не съм получил поне две молби за освобождаване на служители. Това означава, че за две години сме освободили, съответно назначили над 1000 служители. Основната причина за това текучество е размерът на възнагражденията. (…)

 

2.2 Финансово състояние на Университета

В университетите в страната наистина има криза. Тя се дължи на демографския срив и зависимостта на финансирането от броя на студентите. Кризата е толкова сериозна, че повечето университети имат сериозен спад на приходите и обмислят закриването на цели факултети, а няколко университета подписаха петиция, в която молят за подкрепата на държавата.

В тази тревожна ситуация Софийският университет е сред малкото университети, в които броят на студентите от две години не намалява. Не намалява, а се увеличава и финансирането.

Как постигнахме това?
След петгодишни усилия убедихме изпълнителната и законодателната власт да приемат и да изпълнят Стратегията за развитието на висшето образование и изменението на Закона за висшето образование, благодарение на което броят на местата за прием в университети и професионални направления с ниско качество се ограничава, а финансирането на тези с високо качество се увеличава.

В резултат на тези усилия тази година Софийският университет имаше 730 кандидат-студенти повече от 2016 г. Това получи положителна оценка във всички медии освен една, в която повишеният интерес на кандидат-студентите беше отразен със заглавието „Кандидатите за СУ се топят“.

Постигнахме и това в списъка на приоритетните професионални направления и в списъка на защитените специалности да бъдат включени редица направления и специалности, по които Софийският университет предлага обучение. Току-що успяхме да включим в списъка на приоритетните професионални направления още няколко – Филология, История и археология, Философия и Религия и теология. Отделно от това нормативът на специалностите от хуманитарните и обществените науки се увеличи средно с 15 на сто.

В резултат на тези мерки и благодарение на комплексната оценка на качеството само средствата за издръжка на обучението в Софийския университет за 2017 г. са с 2 620 000 лева повече от 2016 г. От допълнителна целева субсидия над бюджета, от спонсори и донори са набрани други средства в размер на над 2 милиона лева. И това – без да броим привлечените 2 500 000 лева по инфраструктурен проект.

Общият размер на задълженията ни в края на 2015 г. беше над 10 млн. лева. В момента задълженията са за около 5 млн. лева. Изплатихме изцяло дължимото по споразумение с Топлофикация София и редовно изплащаме вноските съгласно приетия погасителен план за останалите задължения. Изплатихме част от задълженията към Столична община и изготвихме погасителен план за останалите.

Следователно в резултат на критикуваната финансова политика през двете години от началото на мандата бяха значително увеличени държавната субсидия и приходите от наеми и спонсорство, погасиха се задължения, макар и с малко заплатите и допълнителните възнаграждения за научни степени бяха повишени за първи път от осем години, наднормените часове бяха изплатени и във факултети, в които досега не се изплащаха.

Нека завърша темата за финансовата политика с мерките за подобряване на счетоводната отчетност. Както е известно, през последните пет години Сметната палата или не заверява годишния счетоводен отчет на Софийския университет, или го заверява с резерви. Това показва наличие на системен проблем.

Основният недостатък беше липсата на текуща връзка между централното счетоводство и счетоводствата на отделните звена. Тя водеше не само до липса на яснота за ректорското и деканските ръководства как се изпълнява през годината бюджетът на основните звена, а и до сериозни пропуски. Когато едно звено прехвърля на друго апаратура за един милион и в първото звено тя се отписва, а във второто пропускат да я заприходят, няма как Сметната палата да не посочи, че има проблем с осчетоводяването на активите на Университета.

Затова основната задача през първата година беше с огромни усилия и с нищожни средства да въведем система, която да свързва централното счетоводство с всички звена. Тази система беше въведена в средата на 2017 г. и аз съм убеден, че резултатите от това скоро ще доведат до коренна промяна в счетоводната отчетност и прозрачност.

Независимо от това бяха направени и кадрови промени, свързани със смяната на главния счетоводител и на двамата заместник-главни счетоводители.

Нека отбележа и това, че заплахата в писмото на ФУНИС, че заради незаверения от Сметната палата годишен отчет бюджетът на Университета ще бъде редуциран, е просто част от координираната кампания за създаване у колегията на впечатление за апокалиптична катастрофа. Всъщност е тъкмо обратното – докато почти всички висши училища ще имат намаление на субсидията през 2018 г., Софийският университет ще има за втора година увеличение с няколко милиона лева.

 

2.3 Управление на собствеността на Университета

По отношение на имотите и собствеността на университета бяха предприети решителни мерки:

– Изготвиха се десет нови нормативни акта, регламентиращи дейността по управление на имотите и собствеността;
– Въведе се регистър на имотите, които се отдават под наем. При ревизията на тези имоти се установи, че има много имоти, които се ползват от наематели с изтекли, а дори и с липсващи договори; което води до загубени приходи за бюджета на Университета, на стойност над 2 500 000 лева;
– Извърши се пълна ревизия на имотите, установиха се имоти, които не бяха актувани като държавни и в резултат на това бяха инициирани процедури по съставяне на актове за 10 имота публична и частна държавна собственост;
– Бяха заведени съдебни дела срещу некоректни наематели;
– Бяха освободени три имота – в Слатина, Лозенец и Биологическия факултет, които от години се използват от наематели с изтекли договори, които не са плащали наеми, а единият дори е ползвал ток, плащан от Университета. Досега опитите за освобождаване не са успявали, което е довело до загуби за повече от един милион лева.
– Установи се, че има имоти, които са отдадени за определена дейност, но са преотдадени на трети лица и в тях се извършва друга дейност в разрез с предназначението, за което са отдадени и в нарушение на закона. Тази практика се прекрати, като се издириха наемателите, събират се старите задължения, а срещу тези, които не се издължиха, се заведоха съдебни искове.

В резултат на цялостната дейност по управление на отдадените имоти, повишихме над два пъти събираемостта на дължимите суми. Несъбраните задължения са сведени до минимум. Всички 83 наематели са с действащи договори. За 2017 г. приходите от наеми ще достигнат 600 000 лв. През 2015 г. събираемостта на наемите е намаляла с 65 % спрямо предходната 2014 г. За 2016 г. събираемостта е увеличена с 3 % спрямо 2015 г., а за 2017 г. събираемостта на наемите е увеличена с още 50 % спрямо 2016 г.

След като през 2014-2016 няма извършени сериозни строително-ремонтни дейности, през 2017 г. беше проведена процедура по ЗОП с 16 кандидати, която приключи без нито едно обжалване. От сключването на договорите за строителство за два месеца бяха възложени ремонтни дейности на 25 обекта, обхващащи сградите на почти всички факултети на стойност 1 074 217,09 лв.

Тъй като средствата за капиталови разходи са малко, много от ремонтите бяха финансирани чрез допълнително привлечени инвестиции. Беше сключен анекс към договор за наем с „БИЛЛА България“ и дружеството изгради паркинг пред сградата на ФХФ на стойност 280 000 лв. „БИЛЛА България“ извършва също ремонт на пет лаборатории за нуждите на ФХФ на стойност още 260 000 лв. Общата стойност на инвестицията е 540 000 лв. Беше сключен договор за спонсорство с „Унистрой Холдинг“ АД за ремонт на покрива на ФМИ, на стойност 120 000 лв.

По решение на Академичния съвет на ниска стойност беше закупена къща в Черноморец. Въпреки твърденията в медиите, че Софийският университет си е купил вила, става дума за сграда – чужда собственост вътре в имота на Университета, която от години създава проблеми за неговото управление и сигурност.
Бяха подновени забавените с години строителни дейности по завършване на сградата на бул. „Цариградско шосе“, м. „Къро“ , определена за нуждите на ФНПП. Общата инвестиция, вложена в обекта, е за над 11 000 000 лв. След продължителни преговори към тях ще се добавят значителни средства за закупуването на ново оборудване.

 

2.4 Влошаване на публичния имидж на Университета

След всичко казано в началото не е изненадващо, че публичният имидж на Университета страда. Изненадващо е единствено, че обвинения за това хвърлят тези, които предизвикаха негативната кампания в медиите. Положителна промяна на публичния имидж на Университета ще постигнем с нови положителни резултати и с общо съгласие, че не трябва да допускаме черното да се нарича бяло, а бялото черно.

В заключение ще кажа с горчивина, че въпреки че атаката е основно срещу ръководството на Софийския университет, тя води до очерняне в медиите на целия Университет, до настройване на обществото срещу Алма матер, на преподавателите срещу администрацията и на факултетите помежду им. Ако не успеем да спрем системната и методична дестабилизация на Университета, ще тръгнем надолу по пътя, по който са поели повечето български университети.

От сърце пожелавам на всички една успешна и спокойна учебна година, която да сложи край на всички съмнения, че вървим по верния път!

Проф. дфн Анастас Герджиков
Ректор