XVІІІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ИНФОРМАЦИЯ – ЕТИКА – МИЛОСЪРДИЕ”

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛБИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Научноизследователски център за стимулиране на студентската академична активност

72 години Държавен библиотекарски институт – УниБИТ

17 години Студентско научно общество при УниБИТ

 

XVІІІ  СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ  И  ИЗЛОЖБА С  МЕЖДУНАРОДНО  УЧАСТИЕ

„ИНФОРМАЦИЯ – ЕТИКА – МИЛОСЪРДИЕ” – INFORMATIONETHICSCARITAS

 Под Председателството на проф. д.н. Ирена Петева – Ректор на УниБИТ и проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на Общото събрание на УниБИТ

 

Под патронажа на проф. д-р Христина Богова – Декан на Факултета по Библиотекознание и културно наследство при УниБИТ и

проф. д-р Иван Иванов – Декан на Факултета по Информационни науки при УниБИТ

 Специален наблюдател на форума – проф. д.ф.н. Ваня Добрева

 Информационно обезпечаване на форума – д-р Николай Василев

 Навигация на форума – доц. д-р Венцислав Велев

 

Технологично обезпечаване на форума – Компютърна лаборатория на УниБИТ „Джон Атанасов

 Научен секретар на форума – гл. ас. д-р Надежда Томова

 Председател на Организационния комитет на форума – Любов Йовинска

(магистърска програма „Мениджмънт на документи и архиви”)

 

Председател на програмния комитет – Андреа Пандулис

(докторант по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”)

 Девиз: Не научим ли нищо, то и следващият свят ще е същият като сегашния –  с все същите граници и все същите оловни тежести, които трябва да преодоляваме.” „We choose our next world through what we learn in this one. Learn nothing, and the next world is the same as this one, all the same limitations and lead weights to overcome.”

 

П Р О Г Р А М А  

 20 май 2022 г., 10:00 ч.

Зала „Тържествена

Посвещава се на:

24 май – национален празник на българската просвета и култура и на славянската писменост

 СЕКЦИИ:

  1. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, БИБЛИОГРАФИЯ, КНИГОЗНАНИЕ;
  2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;

III. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Форумът се провежда на живо

по проект по НАРЕДБАТА на МОН (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) с Договор НИП-2022-01 от 14.02.2022 г. на тема:

„Гражданската компетентност на изследователя в личностните, езиковите и технологичните равнища на информационното моделиране на Студентското научно общество на Университета по библиотекознание и информационни технологии”

с  ръководител: проф. д.п.н. Александра Куманова – Катедра „Библиотекознание и библиография”, Факултет по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ

 3705 публикации на студенти от България, Великобритания, Русия, Унгария за 2005-2022 г., направени по линията на СНО при УниБИТ;

402 доклада, поднесени на настоящия форум с участията на 197 студенти и докторанти (3-ма от които са от чужбина – Великобритания, Русия),

чиито научни съобщения са утвърдени за публикация;

25 учени – рецензенти и консултанти на изданиятана СНО при УниБИТ, представяни на конференцията, и автори на обръщения към този форум 

(извън Академичния състав на УниБИТ), които са   от България, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Израел, Италия, Иран, Русия, САЩ, Франция;

17 тома „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ”;

30 тома серия „Факлоносци”

но е активен и линк за дистанционно присъединяване:

<https://meet.google.com/uiq-cdpn-xge>

 

9:00 – 9:45 ч.

регистрация на участниците и обобщаване на резултатите по конкурсите на форума:

е-библиотеки PAISIADA, ANTHOLOGICA, COMMENTATORICA (КРЪГЛИ МАСИ І-ІІ),

е-библиотеки PAISIADA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, BALANICA, DECAMERONICA, GLORICA, GRATULATORICA, HOFFMANNIANA, ZLATARICA (КРЪГЛИ МАСИ I-IX),

МИЛОСЪРДИЕ – кратко, точно, изчерпателно определение (КРЪГЛА МАСА IX)

 

Изложба:

  1. Преписът на ръка и на компютър на „История славяноболгарская… на Св. о. Паисий Хилендарски,

направен и дигитализиран в УниБИТ – част от е-библиотека PAISIADA;

  1. Е-библиотека, посветена на проф. Васил Златарски – ZLATARICA;
  2. Е-библиотека, посветена на акад. Александър Теодоров-Балан – BALANICA

 

10:00 ч. – официално откриване

 

Експерти-наблюдатели по комплекса от различни аспекти на студентските форуми през всичките им стадии на подготовка и провеждане, които решават редица научно-приложни казуси на СНО в годините, са преподавателите и докторантите на УниБИТ:

етика на научното творчество: проф. д.ик.н. Стоян Денчев, доц. д-р Красимира Александрова, доц. д-р Боряна Бужашка, доц. д-р Марина Енчева, гл. ас. Събина Ефтимова, гл. ас. Поли Муканова, гл. ас. д-р Светла ШапкаловаКатърска, гл. ас. д-р Соня Спасова, гл. д-р Надежда Томова, ас. д-р инж. Евелина Здравкова, ас. д-р Искра Цветанска, ас. д-р Ралица Йотова, Анжела Димчева;

гражданска позиция на научното творчество: проф. д.ф.н. Ваня Добрева, проф. д.к.н. Димитър Христозов, проф. д-р Жоржета Назърска, проф. д-р Тереза Тренчева, доц. д-р Силвия Станчева, гл. ас. д-р Калина Минчева, гл. ас. д-р Христо Тутунаров, гл. ас. д-р Елисавета Цветкова, докторант Андреа Пандулис;

научна парадигма: проф. д.ик.н Владимир Йоцов, проф. д.н. Николай Палашев, проф. д.н. Таня Тодорова, проф. д-р Мариела Модева, проф. д-р Галина Панайотова, доц. д-р Магдалена Гарванова, доц. д-р Любомира Парижкова, доц. д-р Калин Стоев, гл. ас. д-р Анна Лозева, докторант Илияна Камбурова;

лингвистично ниво: проф. д.н. Иван Гарванов, проф. д.н. Йорданка Захариева, проф. д.н. Екатерина Попандонова-Желязова, проф. д-р София Василева, доц. д-р Румелина Василева, доц. д-р Свободна Вранчева, доц. д-р Веселин Чантов, доц. д-р Нина Дебрюне, докторант Цветелина Накова;

технологична обезпеченост: проф. д.т.н. Атанас Начев, проф. д-р Севдалина Гълъбова, проф. д-р Румен Николов, доц. д-р Венцислав Велев, доц. д-р Росица Кръстева, доц. д-р Елена Савова, гл. ас. д-р Добри Бояджиев, гл. ас. д-р инж. Иглика Гетова, докторант Елица Димитрова.

 

Медици – Специални наблюдатели на форума от гражданското общество във връзка с пандемията:

Проф. д.м.н. д-р Николай Яръмов

Д-р Георги Катърски

 

Научни консултанти на форума:

Доц. д-р Никола Казански – Главен експерт на СНО по клъстъра на форумите

(Централна библиотека на БАН)

 

Гл. ас. д-р Добри Бояджиев Главен експерт на СНО по информационното моделиране на форумите

LUMNI на УниБИТ)

 

Дистанционна навигация на форума:

Ас. д-р Николай Василев – Заместник-ръководител на СНО,

общ, езиков, научен и графически редактор на

„Трудовете на СНО при УниБИТ”

и емблематиката на СНО,

Главен експерт на СНО по семантиката и историографията на

информационните ресурси на СНО и когнитивния им контекст   

(УниБИТ)

 

Доц. д-р Венцислав Велев – Главен експерт на СНО по електронизацията на информационните ресурси на СНО, действителен член на

Международната академия по информатизация при ООН

(УниБИТ)

 

Доц. д-р Красимира Александрова – Главен експерт на СНО по библиографското моделиране на информационните ресурси на СНО,

действителен член на Международната академия по информатизация при ООН

(УниБИТ)

 

Доц. д-р Калин Стоев – Главен експерт на СНО по дефинитивния спектър на форумите (терминология)

и информационното им осигуряване

(УниБИТ)

 

Доц. д-р Нина Дебрюне – Научен секретар на СНО по справочно-информационното осигуряване на форумите  

(УниБИТ)

 

Гл. ас. д-р инж. Иглика Гетова – Главен научен секретар на СНО

(УниБИТ)

 

Гл. ас. д-р Светла Шапкалова-Катърска – Научен секретар на СНО по архитектониката и стратификацията на форумите  

(УниБИТ)

 

 

Гл. ас. д-р Надежда Томова – Научен секретар на СНО по информационното осигуряване на форумите и научен секретар на проекта  

(УниБИТ)

 

Гл. ас. д-р Тина Петрова – Научен секретар на СНО по дефинитивната функция на информацията и научен секретар на проекта  

(УниБИТ)

 

 

Пилотиране на форума – Компютърна лаборатория „Джон Атанасов”

(УниБИТ)

 

Тържествено откриване и Пленарното заседание, излъчвани в реално време на сайта на УниБИТ

<www.unibit.bg>

 

<https://meet.google.com/uiq-cdpn-xge>

 

П Р О Г Р А М А  

 Тържествена Академична церемония – интеракция на Студентското научно общество

„ДА СЕ НАРЕЧЕШ БОЛГАРИН (HOMO SCRIBENS)”

 Сценарий и режисура

проф. Александра Куманова, д-р Николай Василев: въвеждане във форума

 

(402 доклада: NN 3636-4038)

 

„Ако искаш да построиш кораб, не викай хората да събират дървета и не им възлагай работни задачи, а ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море.”

      Антоан дьо Сент-Екзюпери

„Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais reveille au sein des hommes le desir de la mer grande et large.”   

Antoine de Saint-Exupéry

„If you want to build a ship, don’t drum up people together to collect wood and don’t assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea.”

Antoine de Saint-Exupéry

 

По време на конференцията с международно участие протичат ДВА КОНКУРСА за редовни и задочни студенти и докторанти – от УниБИТ и от други университети от страната и чужбина:

 

– І. За найкачествен НАУЧЕН КОМЕНТАР на произведение от е-библиотека ANTHOLOGICA по белите полета на историографията и чрез метода на информационната решеткапо Кн. 1-3 на „Златна христоматия на България

(в обем min 1800-3600; max 5400 печатни знака), предназначен за публикуване в универсалния и специализирания научен печат, както и в „Трудове на Студентското научно общество” – Том ХVІІI;

 

– ІІ. За най-кратко, точно и изчерпателно определение на феномена „МИЛОСЪРДИЕ (най-добрите определения ще бъдат публикувани на сайта на УниБИТ).

 

В центъра на внимание на форума е коментирането на учебната енциклопедична литература на УниБИТ, въведена в е-пространство

през сайта на Университета

(402 доклада: NN 3636-4038,   представени – освен от студентите (бакалаври) на УниБИТ – и от нашите

КОНСУЛТАНТИ, участници в работата на форума

 от:

 БЪЛГАРИЯ:

1 магистър на УниБИТ: 

„Софтуерно инженерство

10 докторанти на УниБИТ по 6 докторски програми

от двата факултета на университета,

1 доктор на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,

1 ас. на УниБИТ,

1 ас. на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий,

1 ас. д-р на Института за исторически изследвания при БАН,

1 гл. ас. на Държавния библиотекарски институт – УниБИТ,

1 гл. ас. на Института за литература при БАН,

1 гл. ас. д-р на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,

7 гл. ас. д-ри на УниБИТ,

1 доц. д-р на Централната библиотека на БАН,

2 доц. д-ри на Института за литература при БАН,

2 доц. д-ри на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий,

7 доц. д-ри на УниБИТ,

3 доц. доктори на Института за литературапри БАН –

един от които е директор на този институт,

1 проф. д-р и 1 проф. д.н. на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,

5 проф. д-ри на УниБИТ,

1 проф. доктор на науките на Медицински институт

при Министерство на вътрешните работи на Р. България,

1 проф. доктор на науките на Института за литература при БАН,

1 проф. доктор на науките на Института за история при БАН,

7 проф. доктори на науките на УниБИТ,

5 академици;

1 библиотекар, завеждащ Библиотеката на Института за литература при БАН,

1 гл. библиотекар на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив,

1 библиотекар на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив,

1 библиотекар на Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство,

1 студент от Техническия университет – София;

1 ученик от 88 СУ „Димитър Попниколов”;

1 свещеник;

12 ALUMNI на УниБИТ;

 

от:

 ЧУЖБИНА:

 27 изследователи

от Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Израел, Италия, Иран, Русия, САЩ, Франция  

 3 студенти от чужбина:

 1 студент от Великобритания

Royal Holloway University of  London

(в бакалавърска степен на обучение ),

 

2 студент от Русия

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Россия

(в бакалавърска степен на обучение),

 

1 академик от Грузинската академия на науките;

 

1 проф. д.н. на Техеранския университет;

1 проф. д.н. от Университетана Македония – Солун, Гърция;

1 проф. д.н. от Държавния университет „Труман”, Кърксвил, Мисури, САЩ;

1 проф. д-р от Университет на Парма, Италия;

1 проф. д-р от Университета на Род Айлънд в САЩ;

заместник-директор по техническите въпроси и завеждащ учебната комуникация и библиотечните изследвания в Университета Браун /Провидънс, Род Айлънд/, САЩ; главен редактор на списанието „Advancements in Librarianship”;

1 доц. д-р от Германия FriedrichSchillerUniversitätJena,

1 проф. д-р на Московския държавен институт на културата – Русия, ръководител катедра за управление на информационно-библиотечна дейност към този университет,

1 проф. доктор на науките на Московския държавен институт на културата,

водещ научен сътрудник на

Научния център за изследванията на книжовната култура

на Руската академия на науките,

1 проф. доктор на науките – декан на Библиотечно-информационния факултет

на Санктпетербургския институт за култура и изкуства – Русия,

1 проф. доктор на науките от Еврейския университет в Израел,

1 проф. доктор на науките – Президент на Ноосферната обществена академия на науките,

гранд-доктор по философия, пълен професор на Оксфорд,

заслужил деец на науката на Руската Федерация,

5 академици,

 

51 експерта от България и чужбина:

 – от България:

 Българска православна църква;

УниБИТ;

Софийски университет „Св. Климент Охридски”;

Медицински институт на Министерството на вътрешните работи на Р. България;

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и МетодийСофия;

Централна библиотека на БАН;

Библиотека на Института за литература при БАН;

Библиотека на Университета за национално и световно стопанство;

Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив;

Столична библиотека – София;

Библиотека на 6. ОУ Граф Н. П. Игнатиев – София;

Института за исторически изследвания при БАН;

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

 

– от чужбина:

Международна академия по информатизация при ООН

(International Informatization Academy (IIA) of the United Nations);

Royal Holloway University of  London Great Britain;

Санкт-Петербургский государственный институт культуры – Россия;

Руската държавна библиотека за младежта – Русия;

Челябинска областна универсална научна библиотека – Русия,

University of Macedonia (Университет на Македония) – Гърция;

Държавен университет „Труман”, Кърксвил, Мисури, САЩ;

FriedrichSchillerUniversität Jena – Germany;

Московски държавен институт по култура;

Научен център за изследванията на книжовната култура на Руската академия на науките;

Библиотечно-информационния факултет

на Санктпетербургския институт за култура и изкуства – Русия;

Ноосферная академия наук;

Философский совет Русского космического общества;

Hebrew University of Jerusalem, Israel (Еврейски университет в Йерусалим);

Университета на Род Айлънд в САЩ (Rhode Island State University, USA)

11:20-11:35 КУЛМИНАЦИЯ НА ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ – УЧАСТНИЦИТЕ И ГОСТИТЕ НА ФОРУМА ЗАСАЖДАТ В ДВОРА НА

                            УНИБИТ АЛЕЯ НА СВ. О. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – ПЕТ ДРЪВЧЕТА ПЛАЧЕЩА ВЪРБА, СИМВОЛНО ОБОЗНАЧАВАЩА ПАИСИЕЗНАНИЕТО

                            –  КОГНИТИВНАТА ИСТОРИОГРАФСКАТА ЛИНИЯ (церемонията водят: доц. д-р Венцислав Велевдокторантът на УниБИТ Андреа Пандулис и

студентът Радослав Даскалов (ІІ курс, зад. – ББ) ; чете библиотекарят на НБКМ – алумни на УниБИТ Марияна Матова ; асистират: студентите от ІІ

курс, зад. – ББ с групов отговорник Иванка Трендафилова и от ІІІ курс, зад. – ББ с групов отговорник Цветана Йовчева – сценографи на форума):

       – Св. епископ Софроний Врачански – просветител със силно развито българско национално самосъзнание, създател на първия препис на „История славяноболгарская… на Св. о. Паисий Хилендарски (1765 г.), преписва Паисиевата история и втори път (1781 г.) (1);

                       – Георги С. Раковски – именитият български възрожденец и родоначалник на организираното национално революционно движение у нас познава почти всичко, излязло изпод перото на предшествениците и съвременниците му, и пръв изтъква, че Историята на светогореца е дело на „ученаго человека”, обръщайки общественото внимание към фигурата и делото на хилендарския монах (2);

                       – Акад. Йордан Иванов – осъществил през 1914 г. по Зографския препис на „История славяноболгарская …”, който счита за оригинал на Паисиевата творба, призива на първия наш школуван историк проф. Марин Дринов„да видим Паисиевата история обнародвана” (1888 г.) – издание, предизвикало огромната радост и възхищение на проф. Иван Шишманов и станало настолна книга за съвременните и по-късните изследователи на Паисиезнанието (3);

                       – Акад. Петър Динеков – осъществил през 1963 г. превода на историческата творба на съвременен български език, основан на изданието на акад. Йордан Иванов от 1914 г., което приема за най-близко до първообраза на Паисиевата история (4);

   – Проф. Милен Куманов – създал през 2011 г. първата научна историография на Паисиезнанието – и в България, и в чужбина, обнародвана в справочно-енциклопедичното издание на Университета по библиотекознание и информационни технологии „Информационен код на българската книжовност и литература: Св. о. Паисий Хилендарски, актуализирана от него за ново обнародване на УниБИТ през   2022 г. (5)

                   

                       Благослов: о. Стефан Пашов

 

                       Дръвчетата засаждат:

                       – Проф. д.н. Ирена Петева и Проф. д.ик.н. Стоян Денчев (1);

                       – Гл. ас. Владимир Манчев (СУ „Св. Климент Охридски”) и Д-р Анжела Димчева (поет, литературен критик, д-р на УниБИТ) (2);

– Северина Ангелова (Институт за литература при БАН, зав. Библиотеката) и Марияна Матова (НБКМ, библиотекар) – и двете

                       колежки са магистри на УниБИТ (3);

– Ас. д-р Десислава Костадинова (Институт за исторически изследвания при БАН) и Тервел Стилиянов (Архив на Министерство

                       на вътрешните работи– магистър на УниБИТ (4);

– Андреа Пандулис – докторант на УниБИТ и Илиян Барзев редовен студент на УниБИТ, магистърска програма

   „Софтуерно инженерство (5)

 

                                                             

11:35-11:40 ЗАКРИВАНЕ НА ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ (Изпращане на официалните гости)

 

11:40-12:40 СЕСИЯ ЗА СВ. О. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ / Водещи: проф. д.ф.н. Ваня Добрева и Лилия Зарева (ІV курс, ред.

– ББ) – директно в АЛЕЯТА НА СВ. О. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ В УНИБИТ:

11:40-12:00 Докладват студентите на УниБИТ, разработили Паисиеведски изследвания (всеки от ораторите има по 3 мин.):

– Антоанета Георгиева (III курс., ред. ИРТ);

– Валерия Атанасова, Даниела Йорданова, Мариана Чолакова, Миглена Кръстева, Христиана Донова-Начева

                         (ІV курс, зад. – АД):

                      Прелюдия към паломничеството на най-изявените студенти на форума УниБИТ в Бачковския манастир на

                      19 юни 2022 г. – деня на Св. о. Паисий Хилендарски

 

12:00-12:05 Разкриване на фрагмента от дипломната работа на Лилия Зарева (ІV курс, ред. – ББ), посветена на 300-

                        годишнината от рождението на Св. о. Паисий Хилендарски ФОРМИРАНЕ НА ПЕРСПЕКТИВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН

                            КАНАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПОДХРАНВАНЕ НА Е-БИБЛИОТЕКА PAISIADA (СВ. О. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ):

                            БИБЛИОГРАФСКИ СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА УНИБИТ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ТЯХ – БИБЛИОГРАФСКА

                            ИНФОРМАЦИЯ, ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ (по базата от данни на Студентското научно общество при УниБИТ)” (с. 67-106                

                            на тр. с науч. рък.: проф. д.п.н. Александра Куманова) и рец.: д-р Николай Василев

12:05-12:10 Представяне на резултатите от дискусията по информационния код на езика на Св. о. Паисий Хилендарски в

„История славяноболгарская… – първия граждански кодекс на българите в сравнение с езика на

КОНСТИТУЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯСЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ и ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА

                        НА ЧОВЕКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (Обобщена лексикална и морфологична информационна

картина, финализирана от ръководителите на Студентското научно общество: проф. д.п.н. Александра Куманова и д-р Николай

                        Василев по време на предварителното обсъждане пред студентите на УниБИТ на 25.02.2022 г. и записана от члена на това

общество: Цветана Йовчева (ІV курс, зад. – ББ) / проф. д.п.н. Александра Куманова

 

12:10-12:20 ДИСКУСИЯ ЗА ПАИСИЕЗНАНИЕТО.

                     ОБОБЩАВАЩО АКАДЕМИЧНО СЛОВО НА НАБЛЮДАТЕЛЯ НА ФОРУМА /

                     проф. д.ф.н. Ваня Добрева

 

11:20-12:30 Благодарствени думи от името на студентите, участници във форума (всеки от ораторите има по 3 мин.):

Цветана Йовчева (ІV курс, зад. – ББ);

Илиян Барзев (редовен студент, магистърска програма „Софтуерно инженерство)

                     Марияна Матова (НБКМ, библиотекар, алумни на УниБИТ)

 

12:30-12:39 ОБОБЩАВАЩО АКАДЕМИЧНО СЛОВО НА ДЕКАНА НА ФБКН ПРИ УНИБИТ /

                     проф. д-р Христина Богова