Времето на сънищата и прозренията на писателя

Параскева МАРКОВА   В пос­лед­ни­те 20-30 го­ди­ни пи­са­те­лят Радослав Игнатов, ро­ден в Калиманица, Берковско, съз­да­де зна­чи­тел­но твор­чес­т­во – ка­то брой кни­ги и ка­то про­ник­но­ве­но прет­во­ря­ва­не на бъл­гар­с­ка­та дейс­т­ви­тел­ност в мът­но­то …

Прочетете още