Лятото продължава на палатка

До три нощувки на палатка на едно и също място в националния парк “Рила” и в парк “Витоша” са разрешени. В националния парк “Централен Балкан” можем да останем 12 дни в бивака “Бялата река”. В националния парк “Пирин” няма такива ограничения, показва допитване на БТА до ръководствата на парковете.

По време на почивката на палатка се очаква да спазваме общовалидните режими и норми за териториите на парковете и в частност да не палим огън извън определените за това места, които най-често са край хижи и заслони, да не увреждаме растителността и да не замърсяваме околната среда. Забранено е при разпъването на палатките да се нарушава целостта на повърхностния почвен слой; да се изграждат помощни съоръжения, конструкции и огнища.

Не можем да ловим, убиваме, преследваме или безпокоим диви животни, с каквито и да е уреди, средства и методи; да вземаме намерени мъртви екземпляри; да унищожаваме или вземаме яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; да разрушаваме, увреждаме или преместваме гнезда; да увреждаме или унищожаваме места за размножаване и почивка; да събираме, вземаме, пренасяме, превозваме живи, ранени или убити животни и разпознаваеми части от тях, както и техните малки, яйца и други жизнени форми на животински видове. Не можем да разкопаваме, вземаме чимове, камъни, почва. Глобите според Закона за защитените територии варират от 5 до 5000 лв. според конкретния случай. Служители на националните паркове се грижат за охраната им.

Неорганизираната почивка на палатка на определените за целта места не изисква нарочен документ от ръководствата на парковете и заплащане на такси. При организирани групи бивакуването на територията на националните паркове подлежи на съгласуване.

За личната ни хигиена и за питейни нужди трябва да разчитаме на вода от близките хижи и от съществуващи чешми, а не да пълним например соларни душове с вода от реки или езера. Можем да сме спокойни, че няма да ни посети диво животно, докато спим, защото местата, в които е позволено опъването на палатки, са в непосредствена близост до хижите и не попадат в периметъра на движение на животните.

От началото на летния туристически сезон в парк “Пирин” няма установени административни нарушения, съобщиха от парка. За парк “Рила” на базата на постъпили констативни протоколи за установяване на административни нарушения за нерегламентирано навлизане на коли предстои издаването на 4 акта за установяване на административно нарушение, след което с наказателни постановления, ще се определи размерът на глобата или санкцията, обясниха от парка.

От 1 май тази година до 20 август директорът на НП “Централен Балкан” е издал 12 наказателни постановления, с които са наложени глоби в размер на 2800 лв. на 11 души и имуществена санкция в размер на 500 лева на едно юридическо лице. Четири от нарушенията са за паркиране на коли извън определените и обозначени паркинги със свободен достъп на територията на националния парк без писмено съгласуване от Дирекция НП “Централен Балкан”; три – за извършване на забранена дейност в резерват; толкова са за сеч на дървесина в националния парк; две – за паша на селскостопански животни без издадено от Дирекцията на парка писмено разрешително.

От НП “Пирин” коментираха, че там няма къмпинги в съвременния смисъл на понятието. Повечето от местата представляват само удобни за палатки поляни с източник на питейна вода наблизо и огнища за палене на огън. Такива са местата край хижа “Бъндерица” и под хижа “Демяница”. Последният не се използва като такъв повече от 10 години, посочиха от националния парк. Със заповед на директора на Дирекция НП “Пирин” от 2017 г. при спазване на определени условия, посочени в нея, се разрешава опъване до 10 палатки на определени с обозначителни табели места на следните хижи – “Безбог”, “Демяница”, “Бъндерица”, “Вихрен”, “Яворов”, “Синаница”, “Беговица”, “Пирин”,

“Загаза” и заслон “Тевно езеро” и заслон “Спано поле”. Извън тези е забранено бивакуване и палене на огън.
Определените места за бивакуване на територията на Национален парк “Рила” са в районите на всички хижи и заслони, на отделни регламентирани места с кътове за отдих, както и на регламентираните места за лагеруване с палаткови лагери на Общество “Бяло братство” и Българска федерация по йога.

Местата за разполагане на палатки в националния парк “Централен Балкан” са в района на хижите и заслоните (на места, определени от стопанисващите хижата) и съгласувани с Дирекцията на парка. Те са в парков участък Тетевен – местност Нефтохимa, парков участък Троян – местност Киселицата, парков участък Стоките – местност Пожар дере, парков участък Калофер – Бяла река. В рамките на прилежаща територия около някоя хижа се позволява организирането на място за бивакуване на до 30 души след писмено съгласуване с парковата дирекция. В националния парк освен край хижите, може да се пали огън и в определени от ръководството паркови участъци, местности, до чешми.

В случай, че избраното място за бивакуване в Централния Балкан е в рамките на прилежаща територия около някоя хижа, се допуска организирането на място за бивакуване на до 30 души след писмено съгласуване с Парковата дирекция. За бивакуване в бивак “Бяла река” не се изисква съгласуване, заплаща се такса. Там се допуска нощуване на до 80 души.

Според публикувания на интернет страницата на парк “Витоша” План за управление на парка къмпингуване се допуска в зоната с направляван режим на защита по поречието на р. Струма между селата Боснек и Чуйпетлово, по р. Куртова – от пътя за с. Плана до горна граница на гората и по туристическата пътека от местността Шумнатица до р. Добри дол, като не се допуска за период по-дълъг от 3 дни на едно и също място.

По статията работи: Ралица Пейчева