Здравословни работни места за всички възрасти

Снимка: sqpiu.it

 

Министерството на труда и социалната политика ще е домакин на Национална конференция “Здравословни работни места за всички възраст” на 26 октомври в София. Конференцията ще се проведе в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. Целта на инициативата е да се засили ролята на превенцията за намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести чрез представяне на добри практики при управлението на безопасността и здравето в предприятията. Акцент на конференцията ще бъдат политиките, насочени към уязвимите групи работещи във връзка със застаряването на работната сила и осигуряването на условия за устойчив и продължителен трудов живот.

За участие във форума са поканени представители на други министерства, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, НОИ, Националния център за обществено здраве и анализи, национално представителните организации на социалните партньори, служби по трудова медицина и специалисти по безопасност и здраве при работа.

На 9 ноември КТ “Подкрепа” организира в Стара Загора конференция по същата тема с участието на представители на добивната промишленост, машиностроенето, културата и други сектори. По време на форума ще бъдат дискутирани предизвикателствата, свързани със застаряването на работната сила, контрола на труда, възможностите за подобряване на условията на труд чрез проекти и програми на Фонд “Условия на труд” към МТСП, дихателна защита и защита на крайниците в трудовия процес.

Европейската седмица за безопасност и здраве при работа започна на 23 октомври. В тази връзка в цяла Европа се провеждат инициативи за привличане на вниманието върху управлението на здравословните и безопасни условия на труд и превенция на рисковете през целия трудов живот в контекста на застаряващата работна сила. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и нейната мрежа от партньори целят да поставят темата сред приоритетите на Европа и да очертаят пътя за справяне с това дългосрочно предизвикателство