Зам.-министър Деница Николова взе участие в среща на националните координатори за Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова взе участие в среща на националните координатори за Стратегията на ЕС за Дунавския регион, която се проведе в Будапеща, Унгария.

Участниците в срещата се обединиха около дискутираните по време на провеждането й модел и задачи на бъдеща структура, която да поеме функциите на Контактното звено на Дунавската стратегия и да подпомогне изпълнението й България представи пред националните координатори на четиринадесетте държави приоритетите си като бъдещ Председател на Дунавската стратегия през 2018 г. Страната ни ще работи в посока осигуряване на приемственост и продължаване на линията за подобряване на координацията в рамките на стратегията; промотиране, публичност и прозрачност при вземането на решения и провеждане на текущи дебати по актуални въпроси; извеждане във фокус на приоритета за туризъм и културна инфраструктура и техния принос за постигане на икономически растеж, заетост и свързаност между регионите по поречието на р. Дунав. Това ще бъде и основната тема на ключовото събитие на Българското председателство на Дунавската стратегия – Седмия годишен форум, който ще се проведе през м. октомври 2018 г. В рамките на форума ще бъде организирана Среща на министрите, отговарящи за туризма. България ще бъде домакин в началото на 2018 г. и на три работни срещи на националните координатори на Дунавската стратегия и на координаторите на дванадесетте приоритетни области.

България поема Председателството на Стратегията на ЕС за Дунавския регион от Унгария през м. октомври 2017 г. Стратегията предоставя рамка за устойчивото му развитие чрез обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за преодоляване на предизвикателствата в региона, свързани с намаляване на икономическите различия, разрешаване на проблемите, свързани с опазването на околната среда, развитието на свързаността и сигурността.