За необходимостта от спешни мерки за спасяването на горите у нас

Ако не върнем занемарената грижа за тях, скоро ще стане късно

Българската гора е най-ценното, най-значимото природно богатство на страната. През 90-те години на XXвек международни експерти оцениха дървостоя на българските гори на малко повече от 100 млрд.евро. Значими и незаменими са екологичните функции на горите в страната – влагозадържащи, водорегулиращи, противоерозионни и противосвлачищни. От горските територии извират 90% от нашите реки. Гората е месторастене на местообитание на изключително богато видово разнообразие на растения и животинския свят, по който показател страната ни се нарежда на първо място в Европа! Българската гора е сигурен и уютен „дом” на 92% от защитените природни територии в страната.

Горското ни стопанство обаче през последните 30 години изпадна в катастрофална криза. Няма да я описвам, всичко и я виждат с очите си. Смятам за по-важно да посоча промените, които ветераните от областта на горското стопанство и горската промишленост неведнъж сме предлагали:

– Да се създаде Министерство на горите и горската промишленост. Това е единственият начин грижата за българската гора и нейния основен подотрасъл – горската промишленост, да бъде представена достойно в МС.

– Да се разработи и приеме от НС нов Закон за горите. В неговата подготовка да участват опитни представители на горската гилдия, утвърдили се през годините дейци на науката и практиката. В сегашния закон липсва идеята за това цели преследва той, какви близки задачи предстоят в българското горско стопанство и чрез какви методи те ще се осъществяват.

– Да се създаде стройна единна и многофункционална тристепенна структура на горското стопанство на България, като на върха е министерството, след него са районните дирекции по горите и на трето ниво преки изпълнители на функциите и задачите са държавните горски стопанства. Държавният горски фонд, който представлява 76% от всички горски територии в страната, трябва да изпълнява цялата стопанска дейност, предвидена по лесоустройствените и ловоустройствените проекти.

– Със закона да се отменят т.нар. заменки на малоценни, малки горички, собственост на различни физически и юридически лица, срещу най-качествените, представителни горски площи, намиращи се във или около привлекателните български курорти или елитни места за живеене. Заменените вече частни горски територии трябва да се върнат на държавата, а там, където гората е изсечена и са построени хотели и сгради с друго предназначение, новите собственици на тези площи да заплатят на държавата земята.

– В министерството да се създаде дирекция от висококвалифицирани специалисти, която да наблюдава и подпомага провеждането на държавната политика в областта на горската промишленост. Понастоящем няма централен орган, който да проявява интерес и да подпомага развитието на горската промишленост.

– Веднага трябва да се прекрати порочната и много вредна практика, наложена през последните години от държавните горски предприятия – елитни възрастни дървета, расли по 140-150 години, да се секат и нарязват на дърва за огрев, които се продават предимно в съседните страни. От тази елитна дървесини може и трябва да се произвеждат детайли за мебели, шперплат, фурнир, траверси. Това, че сега нямаме производствени мощности за най-рационалното употребяване на дървесината, не е4 причина да я похабяваме.

– Изключително внимание трябва да се отдели на охраната и опазването на горите в България. Сега тази дейност е напълно изоставена. Навсякъде царят незаконен дърводобив, транспорт и търговия с дърва за огрев без никакви документи, защото дървесината се добива по престъпен начин.

– Да се преустановят концесиите, дадени на български и чуждестранни юридически и физически лица, за ползване на горски и ловни територии, на морските плажове, националните и природни паркове за спортни и други туристически дейност. Във всички тях да се върне държавата като стопанин и приходите да отиват в държавния бюджет.

– Да се разработи и приеме нов Закон за опазване на околната среда. Сега действащият закон е конгломерат от противоречащи една на друга поправки, допълнения, изменения – всичките насочени единствено в угода на бизнес интереси на представители на едрия капитал в сферата на туристическата индустрия.

– Да се преструктурира Министерството на околната среда и водите. От него да отпаднат функциите и задачите в областта на водите, с които това ведомство никога успешно не може да се справи. До момента то все още не е наясно колко са язовирите и водоемите в България, колко от тях представляват потенциална опасност за околните населени места, в резултат на което не се вземат адекватни и навременни мерки за тяхното поддържане. От функциите на МОСВ да отпадне също управлението на резерватите и националните паркове. През 1998 г. правителството на СДС отне неправомерно тези категории защитени природни територии от горското ведомство в угода на лични интереси. Сега цари абсолютен хаос в нашествието на туристическия бизнес в тях. Резерватите и националните паркове трябва да се върнат в дейността на горското ведомство, по чиято инициатива са създавани и добре защитавани през десетилетията.

Темата коментира инж. Георги Петрушев