Зам.-министър Деница Николова ще участва в деветото заседание на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-A

Зам.-министър Деница Николова ще участва в деветото заседание на Комитета за
наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.

Утре, 2 август, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще участва в деветото заседание на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. , което ще се състои в гр. Букурещ, Румъния.

По време на заседанието ще бъдат представени резултатите от първата фаза на кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения и финалната версия на пакета от документи за кандидатстване.

Очаква се да бъде приет списъкът с одобрени и отхвърлени заявления за интерес,
подадени чрез електронната система за управление на програмата.

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие.

Стратегическата цел на програмата за периода се фокусира върху тематични области  от Стратегията Европа 2020, свързани с изменението на климата, превенцията и управлението на риска, съхраняването и опазването на околната среда, насърчаване на ресурсната ефективност, устойчивият транспорт, насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила, повишаване на институционалния капацитет чрез насърчаване на сътрудничеството между гражданите и институциите.

Регионите, които обхваща са 7 окръга в Румъния (Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Мехединци) и 8 области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).

Общият бюджет е 258 504 126 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 215 745 513 евро. Проектите се финансират както следва: 85% от ЕФРР, 13%  национално съфинансиране от двете партниращи държави(България и Румъния и 2 % собствен принос.

Избраните тематични цели са формулирани в пет приоритетни оси: „Добре свързан регион“, „Зелен регион“, „Безопасен регион“, „Квалифициран и приобщаващ регион“ и  „Ефикасен регион“,  които отговарят на нуждите и предизвикателствата на трансграничния регион.