Увеличават се възможностите за ефективно приключване на сделките с ценни книжа от 18 септември

Считано от 18 септември 2017 г. ще бъде възможно подаването на трета за деня заявка за сетълмент от Централен депозитар в оперираната от БНБ Система за брутен сетълмент в реално време (RINGS).

Проектът е реализиран съвместно с Българската народна банка, в съответствие с изискванията
на Регламент (ЕС) No 909/2014 на Европейския парламент и Съвета за подобряване на
сетълмента на ценни книжа в ЕС и за централните депозитари на ценни книжа.
„Убедени сме, че с тази стъпка ще увеличим ефективността при приключването на сделките с
ценни книжа на ежедневна база, като цяло ще повишим ликвидността на капиталовия ни
пазар и увеличим доверието на инвеститорите в него.“, каза г-н Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

Към настоящия момент сетълментът на ценни книжа се извършва с две заявки за сетълмент
– в 11:30 и 15:00 часа.
Във връзка с промяната, по предложение на Централен депозитар и съгласувано с банките,
от 18 септември 2017 г. графикът на системния ден на RINGS ще бъде: час на подаване на
първа заявка – 10:30 ч.; на втора заявка – в 12:30 ч. и на трета – в 15:00 ч.
Въвеждането на трета заявка за сетълмент ще даде възможност на участниците на
капиталовия пазар да приключват сделките си по-рано в рамките на деня. Също така те ще
разполагат с повече възможности за извършване на корекции в рамките на сетълмент деня,
така че да се избегнат закъсненията на приключването на сделки с ценни книжа. Това ще
повиши ефективността на сетълмента съответно и ликвидността на пазара.