„О, будители народни!“ – общински конкурс за мултимедийна презентация

Конкурсът в гр. Ловеч е по повод 1-ви ноември – Денят на народните будители

Целта на конкурса е да представи на младите хора имената и дейността на онези български възрожденци и велики българи, които са оставили своя отпечатък в създаването, израстването и просперитета на нашата държава. Презентацията трябва да представя моралните ценности, родолюбието, историческата и родова памет, националната принадлежност и самочувствие

Право на участие в конкурса имат ученици от 10 до 19 години. Участва се с една презентация със свободен избор по темите с времетраене не по-малко от 5 и не повече от 10 минути.
Първият слайд задължително представя темата, а последните два слайда да включват използвани източници; трите имена на ученика, години, клас, училище, e-mail; име на консултанта /учителя/, оказал съдействие за реализацията на презентацията.
Презентацията задължително трябва да е с музикално оформление.

Критериите за оценка включват логически организирано съдържание в посока на темата, достоверност и точност при излагане на фактите,  разнообразие на исторически извори, коректно използване на творби, исторически и литературни публикации, съответствие на стандартни технически изисквания към презентациите и техническо оформление.
Класирането ще се извърши в две възрастови групи – от 10 до 14 години и втора група – от 15 до 19 години.
Срокът за представяне на презентациите е 18 октомври 2019 г.

Презентациите се представят на диск в запечатан плик – За общински конкурс за мултимедиен продукт по темата: „Приносът на Ловеч в националното културно наследство“ в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”, отдел „Краезнание”.

Награждаването ще се извърши на тържествена церемония  на 1 ноември 2019 г.

Класираните мултимедийни презентации ще бъдат отличени с грамоти и парични награди за всяка възрастова група.  Препоръчително е при разработване на мултимедийния продукт учениците да търсят помощ и съдействие от Регионалния исторически музей и Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”.Организатори са Община Ловеч, Регионален  исторически  музей – Ловеч и Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч.